Žmonių verbuotojai pasiųsti už grotų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nar­ko­ti­kų per­ga­be­ni­mui nu­teis­tie­ji ver­ba­vo ne­pa­si­tu­rin­čiai gy­ve­nan­čius žmo­nes, jiems už "dar­bą" ža­dė­da­mi so­li­džius at­ly­gius.
Nar­ko­ti­kų ga­be­ni­mui žmo­nes ver­ba­vę as­me­nys dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis siun­čia­mi už gro­tų. Už­va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį trims pre­ky­ba žmo­nė­mis kal­tin­tiems as­me­nims: anks­čiau ne­teis­tam 34 me­tų Vai­dui Ja­ki­ma­vi­čiui bei tei­sė­sau­gai pa­žįs­ta­miems 28-erių Žy­gi­man­tui Cha­dze­vi­čiui ir 25-erių Ag­nei Ber­tu­ly­tei.

Ka­lė­ji­mas ir ža­los at­ly­gi­ni­mas

Šiau­lie­tis V. Ja­ki­ma­vi­čius ka­lės aš­tuo­ne­rius me­tus ir tris mė­ne­sius, ir­gi šiau­lie­tis Ž. Cha­dze­vi­čius – aš­tuo­ne­rius me­tus ir ke­tu­ris mė­ne­sius, ši­lu­tiš­kė A. Ber­tu­ly­tė – pen­ke­rius me­tus.

Kal­tais pri­pa­žin­ti as­me­nys nu­ken­tė­ju­sie­siems, ku­rių ket­ver­tas, tu­rės at­ly­gin­ti pa­tir­tą ne­tur­ti­nę ža­lą: dviems as­me­nims – po ke­tu­ris tūks­tan­čius eu­rų, vie­nam – pust­re­čio tūks­tan­čio, o ket­vir­tam – sep­ty­nis tūks­tan­čius eu­rų.

Ket­ver­tas iš­tei­sin­tas dėl kal­ti­ni­mų nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu, neį­ro­džius, kad da­ly­va­vo da­rant nu­si­kal­ti­mą.

Ver­ba­vo ža­dė­da­mi ge­rą at­ly­gį

Nu­si­kal­ti­mai, ku­rių au­to­riai V. Ja­ki­ma­vi­čius, Ž. Cha­dze­vi­čius, A. Ber­tu­ly­tė ir dar du as­me­nys, ku­rių at­žvil­giu ty­ri­mas bu­vo at­skir­tas, vyk­dy­ti 2014–2015 me­tais. By­los duo­me­ni­mis, tei­sia­mie­ji už­ver­ba­vo pen­kis kvai­ša­lų kont­ra­ban­dą tu­rė­ju­sius vyk­dy­ti as­me­nis: du vy­rus ir tris mo­te­ris. Jie bu­vo ap­rū­pin­ti vis­kuo, ko rei­kia ke­lio­nėms į už­sie­nio ša­lis, ne­tgi do­ku­men­tais.

Už­ver­buo­tie­ji už­duo­čių lauk­da­vo Šiau­lių vieš­bu­čiuo­se ir ki­to­se sau­gio­se, tik kal­ti­na­mie­siems ži­no­mo­se pa­tal­po­se. Už­duo­tys siek­da­vo įvai­rias ša­lis, pra­de­dant Ru­si­ja ir bai­giant Ko­lum­bi­ja.

Nar­ko­ti­nes me­džia­gas už­ver­buo­ti as­me­nys bū­da­vo pri­vers­ti ga­ben­ti įvai­riais bū­dais, ne­tgi skran­džiuo­se.

Štai 2014 me­tų gruo­džio 20 die­ną V. Ja­ki­ma­vi­čius pa­gal išanks­ti­nį su­si­ta­ri­mą su A. Ber­tu­ly­te ir ki­tu as­me­niu, ku­riam iki­teis­mi­nis ty­ri­mas iš­skir­tas, už­ver­buo­tam S. P. už­sa­kė ir pa­ga­mi­no Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vi­zą ir nu­pir­ko lėk­tu­vo bi­lie­tus iš Ry­gos į Sankt Pe­ter­bur­gą.

Net­ru­kus S. P. bu­vo ap­rū­pin­tas ne­nus­ta­ty­tu kie­kiu nar­ko­ti­nių prie­mo­nių ir tų pa­čių me­tų gruo­džio 23 die­ną at­vež­tas į Ry­gos oro uos­tą skris­ti į Sankt Pe­ter­bur­gą. Už iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­nus­ta­ty­tą pi­ni­gų su­mą Sankt Pe­ter­bur­ge S. P. su at­ga­ben­tais nar­ko­ti­kais bu­vo per­leis­tas ki­tam as­me­niui.

Ne vi­si kal­ti­na­mų­jų su­ma­ny­mai vy­ko sklan­džiai. 2015 me­tų ko­vo 11-osios nak­tį pa­gal išanks­ti­nį su­si­ta­ri­mą Ž. Cha­dze­vi­čius su V. Ja­ki­ma­vi­čiu­mi ne­nus­ta­ty­tu au­to­mo­bi­liu du už­ver­buo­tuo­sius iš Šiau­lių at­ve­žė į Vil­niaus tarp­tau­ti­nį oro uos­tą skris­ti į Ko­lum­bi­jos Bo­go­tos mies­tą. Ta­čiau vy­rai at­si­sa­kė vyk­dy­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir nie­kur neišsk­ri­do.

Šių už­ver­buo­tų­jų kal­ti­na­mie­ji ra­my­bė­je ne­pa­li­ko, prieš juos bu­vo pa­nau­do­tas psi­cho­lo­gi­nis smur­tas, jiems pri­mes­ta 20 tūks­tan­čių eu­rų ta­ria­ma sko­la. Tai da­vė vai­sių, 2015 me­tų ba­lan­džio 20 die­ną V. Ja­ki­ma­vi­čius sa­vo au­to­mo­bi­liu už­ver­buo­tą A. L. at­ve­žė į Vil­niaus tarp­tau­ti­nį oro uos­tą, čia jam per­da­vė bi­lie­tus skris­ti į Ny­der­lan­dus.

Nusk­ri­dęs į šią ša­lį A. L. bu­vo per­leis­tas nu­si­kals­ta­mai vei­kai da­ry­ti ki­tam as­me­niui.

Mo­te­rys bu­vo už­ver­buo­tos ko­kai­nui įsigy­ti, lai­ky­ti ir ga­ben­ti iš Ko­lum­bi­jos Bo­go­tos miesto į Bel­gi­ją, Briu­se­lį.

Pa­gal su­pla­nuo­tą nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo me­cha­niz­mą šioms mo­te­rims bu­vo nu­pirk­ti lėk­tu­vo bi­lie­tai marš­ru­tu Ryga–Lisabona–Bogota–Lisabona–Briuselis–Ryga, ap­rū­pin­tos jos ir ma­te­ria­liai. Taip pat pa­si­rū­pin­ta, jog į Bo­go­tą at­skri­du­sių už­ver­buo­tų tau­tie­čių lauks ir jo­mis pa­si­rū­pins ten esan­tis E. M., ku­riam ty­ri­mas šiuo me­tu at­skir­tas.

2015 me­tų ba­lan­džio 19 die­ną mo­te­rys jau bu­vo Bo­go­to­je, ten jas ir pa­si­ti­ko E. M. Čia tau­tie­tės bu­vo ap­gy­ven­din­tos, ga­vo ati­tin­ka­mus nu­ro­dy­mus. Po ku­rio lai­ko mo­te­riai bu­vo per­duo­ta nu­gos dė­žu­tė su jo­je esan­čiais 400 gra­mų ko­kai­no.

Tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 2 die­ną mo­te­ris at­vy­ko į Bo­go­tos El­do­ra­do oro uos­tą, ten ir bu­vo su­lai­ky­ta vie­tos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų. Ras­tas ko­kai­nas bu­vo paim­tas.

Ko­kai­no ras­ta ir na­muo­se

Už kiek­vie­ną įvyk­dy­tą už­duo­tį as­me­nims bu­vo pa­ža­da­mas ke­lių šim­tų ar tūks­tan­čių at­ly­gis, ta­čiau žmo­nės jį ne vi­sa­da gau­da­vo.

Kai ku­rie šio­je by­lo­je nu­ken­tė­ju­siai­siais pri­pa­žin­ti as­me­nys už kvai­ša­lų ga­be­ni­mą jau nu­teis­ti ir baus­mes at­li­ko.

Nu­si­kal­ti­mams iš­lin­dus į die­nos švie­są, bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos įta­ria­mų­jų na­muo­se. Vie­nos kra­tos me­tu V. Ja­ki­ma­vi­čiui pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se bu­vo ras­ti dau­giau kaip du gra­mai ko­kai­no ir ne­pa­tiks­lin­tas kie­kis fe­ne­ti­la­mi­no. Ras­ta ir be­dū­mio pa­ra­ko, skir­to šaud­me­nims už­tai­sy­ti.

Dar vie­nas šio nu­si­kal­ti­mo bend­ri­nin­kas 2015 me­tų ko­vą už ko­kai­no lai­ky­mą ir kont­ra­ban­dą nu­teis­tas Pran­cū­zi­jo­je.

Gi­mi­nės me­dis tur­tin­gas

Nu­teis­ta­sis Ž. Cha­dze­vi­čius – iš "gar­sios" Cha­dze­vi­čių gi­mi­nės.

Ž. Cha­dze­vi­čiaus tė­vas Gin­tau­tas Cha­dze­vi­čius už 12 580 pa­ke­lių ci­ga­re­čių "Wins­ton", "NZ Gold Su­per­lim" su bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis kont­ra­ban­dą 2015-ai­siais jis 2017 me­tais iš­gir­do nuo­spren­dį. Kar­tu su tė­vu kal­tais šio­je by­lo­je pri­pa­žin­ti ir jo sū­nūs Žy­gi­man­tas bei Kris­ti­jo­nas, taip pat A. Ria­bo­vas.

Dar vie­na su Cha­dze­vi­čių šei­ma su­si­ju­si by­la – 2018 me­tų sau­sio 23 die­ną pa­rei­gū­nai Jo­niš­kio mies­te su­lai­kė ke­tu­ris su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu sie­ja­mus as­me­nis. Tarp su­lai­ky­tų­jų ir Kris­ti­jo­nas Cha­dze­vi­čius.

"Su­sė­mus" K. Cha­dze­vi­čių ir dar tris šio nu­si­kal­ti­mo bend­ri­nin­kus, kra­ta bu­vo at­lik­ta ir G. Cha­dze­vi­čiaus na­muo­se Šiau­liuo­se, ras­ta šaud­me­nų.

2018 me­tų ge­gu­žę Šiau­liuo­se, Vy­tau­to gat­vė­je, Šiau­lių pa­rei­gū­nai, siek­da­mi su­lai­ky­ti sun­kia nu­si­kals­ta­ma vei­ka įta­ria­mą Žy­gi­man­to tė­vą G. Cha­dze­vi­čių, stab­dė jo vai­ruo­ja­mą "Mer­ce­des Benz" mar­kės au­to­mo­bi­lį. Vai­ruo­to­jas ne­pak­lu­so tei­sė­tiems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams, jiems pa­si­prie­ši­no ir mė­gi­no nuo jų pa­spruk­ti, ap­dau­žy­da­mas gat­vė­je sto­vė­ju­sias ir pro ša­lį va­žia­vu­sias trans­por­to prie­mo­nes.

Su­lai­ky­mo me­tu bu­vo ap­ga­din­ti po­li­ci­jos tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai ir ke­tu­ri mies­to gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­liai.

Ne kar­tą teis­tam G. Cha­dze­vi­čiui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis tu­rint tiks­lą pla­tin­ti, dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo ir su­ga­di­ni­mo, dėl pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.