Vilkikas užkabino traktorių

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Per ava­ri­ją ap­ga­din­tos abi trans­por­to prie­mo­nės ir su­ža­lo­tas trak­to­ri­nin­kas.
Ant­ra­die­nį iš ry­to Šiau­lių ra­jo­ne, Ol­bi­kiš­kės kai­me, ke­ly­je Kuršėnai–Šiauliai, vil­ki­kas "Sca­nia" su prie­ka­ba "Schmitz", vai­ruo­ja­mas 50-ies me­tų vy­ro, va­žiuo­da­mas pir­ma eis­mo juos­ta, kliu­dė prie­ky­je, kelk­raš­čiu, ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sį trak­to­rių MTZ su prie­ka­ba.

Eis­mo įvy­ky­je ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės. Iš ap­vir­tu­sios trak­to­riaus prie­ka­bos ant va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies iš­by­rė­jo grū­dai.

67-erių trak­to­riaus vai­ruo­to­jas dėl ran­kos al­kū­nės, pirš­tų su­mu­ši­mo, kak­lo slanks­te­lio lū­ži­mo po me­di­kų ap­žiū­ros gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

"Šiau­lių kraš­to" inf.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vil­ki­kui kliu­džius trak­to­riaus prie­ka­bą, iš jos pa­bi­ro to­nos šių­me­čio der­liaus.