Turto prievartautojai stos prieš teismą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Tur­to prie­var­ta­vi­mu kal­ti­na­miems šiau­lie­čiams gre­sia rea­lios lais­vės atė­mi­mo baus­mės.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je tur­to prie­var­ta­vi­mu kal­ti­na­mi du šiau­lie­čiai.

Eg­ze­ku­ci­jai su­truk­dė kai­my­nas

Ne kar­tą už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus teis­ti 24-erių ir 35-erių vy­rai į pa­rei­gū­nų aki­ra­tį įkliu­vo 2019 me­tų va­sa­rą, kai po­li­ci­ja ga­vo iš­kvie­ti­mą apie ga­li­mai gra­si­nan­čius ag­re­sy­vius šiau­lie­čius. Pa­rei­gū­nai, at­vy­kę į vie­ną iš Šiau­liuo­se, Til­žės gat­vė­je esan­čių bend­ra­bu­čių, ra­do su­tri­ku­sį ir iš­si­gan­du­sį vy­riš­kį, ku­ris įbau­gin­tas sa­vo na­muo­se jam gra­si­nu­sių vy­rų.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad ke­lios die­nos iki pa­rei­gū­nams gau­nant iš­kvie­ti­mą, pas šį šiau­lie­tį ap­si­lan­kė du ne­pa­žįs­ta­mi vy­rai, ku­rie gra­sin­da­mi jį iš­mes­ti pro lan­gą, rei­ka­la­vo 50 eu­rų.

Pa­gąs­di­nę nu­ken­tė­ju­sį­jį, tur­to prie­var­tau­to­jai su­grį­žo po dvie­jų die­nų ir jau lie­pė ati­duo­ti 200 eu­rų. Esą nu­ken­tė­ju­sio­jo drau­gė iš jų anks­čiau ne­va pa­vo­gė pi­ni­gų.

Kal­ti­na­mie­ji gra­si­no iš­mes­ti nie­kuo dė­tą vy­rą per ket­vir­to aukš­to bal­ko­ną – vie­nas iš vy­riš­kių suė­mė nu­ken­tė­ju­sį­jį per juos­me­nį, ki­tas – už ko­jų ir jį ne­šė iki bal­ko­no. Lai­mei, juos spė­jo su­stab­dy­ti pa­si­ro­dęs kai­my­nas, tur­to prie­var­tau­to­jams te­ko nu­trauk­ti sa­vo pla­nus.

Vy­rai leng­vai sa­vo au­kos ne­pa­lei­do – gra­sin­da­mi ke­lis­kart su­da­vė bu­to šei­mi­nin­kui ir pa­bėg­da­mi nuo spin­te­lės pa­grie­bė ke­lis eu­rus.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo su­muš­tas ir įbau­gin­tas. Dėl šių veiks­mų jam bu­vo su­trik­dy­ta svei­ka­ta – su­kel­tas lai­ki­nas psi­chi­kos su­tri­ki­mas.

Po dvie­jų die­nų vy­rai vėl pa­si­ro­dė. Ta­čiau iš­kvie­tus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, pa­vy­ko už­kirs­ti ke­lią to­li­mes­niems nu­si­kal­ti­mams, įta­ria­mie­ji bu­vo su­lai­ky­ti.

Plė­ši­mas prie pre­ky­bos cent­ro

Šią sa­vai­tę teis­mui per­duo­ta ki­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je tas pa­ts vie­nas iš kal­ti­na­mų­jų – 35-erių šiau­lie­tis kal­ti­na­mas plė­ši­mu.

Jis kar­tu su ki­tu nu­si­kal­ti­mo da­ly­viu praė­ju­sių me­tu bir­že­lį prie vie­no Šiau­lių pre­ky­bos cent­ro api­plė­šė ne­pa­žįs­ta­mą vy­rą.

Pri­šo­kę prie nu­ken­tė­ju­sio­jo ir ap­ka­bi­nę ran­ka jam per kak­lą, už­puo­li­kai au­ką pra­dė­jo smaug­ti, liep­da­mi ati­duo­ti vis­ką, ką tu­ri. Taip iš vy­ro bu­vo pa­vog­tas mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas, pi­ni­gai ir ki­ti daik­tai.

Nė vie­na­me iš iki­teis­mi­nių ty­ri­mų kal­ti­na­mie­ji sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už tur­to prie­var­ta­vi­mą nu­ma­to lais­vės atė­mi­mą iki aš­tuo­ne­rių me­tų, už plė­ši­mą – areš­tą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki še­še­rių me­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.