Tragiška avarija

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Au­to­mo­bi­lis nu­lė­kė nuo ke­lio ir tren­kė­si į pa­ke­lės me­dį. Sun­kiai su­ža­lo­ta ke­lei­vė mi­rė li­go­ni­nė­je.

Ant­ra­die­nį ry­te Jo­niš­kio ra­jo­ne, Ežei­kių kai­me, ke­ly­je Jo­niš­kis-Gruz­džiai, 26 me­tų mo­te­ris, vai­ra­vu­si au­to­mo­bi­lį "Opel Ast­ra", esant sli­džiai ke­lio dan­gai, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į pa­ke­lės me­dį.

Eis­mo įvy­ky­je su­ža­lo­ta 60 me­tų ke­lei­vė. Dėl dau­gi­nių kū­no su­ža­lo­ji­mų nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­gul­dy­ta į Jo­niš­kio li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių. Dėl pa­tir­tų sun­kių trau­mų nak­tį į tre­čia­die­nį su­ža­lo­to­ji mi­rė.