Teisės vairuoti neturinčio asmens sukelta avarija galėjo būti tragiška

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­lai­mė, ku­rios kal­ti­nin­kas – tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­rin­tis as­muo, ga­lė­jo baig­tis ir tra­giš­kai. Nuot­rau­ko­je – me­ta­lo lau­žo krū­va vir­tęs BMW, iš ku­rio bu­vo iš­lais­vin­ti nu­ken­tė­ju­sie­ji.
Va­sa­rio 12 die­ną, apie pie­tus, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Še­du­vo­je, Mar­ga­vo­nių gat­vė­je, įvy­ko ava­ri­ja, ku­rios me­tu sun­kiai su­ža­lo­ti du žmo­nės. 39 me­tų mo­te­ris gy­do­ma rea­ni­ma­ci­jo­je. Vai­ruo­to­jas – tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­rin­tis as­muo.
Po­li­ci­jos nuo­tr.
Mik­roau­to­bu­sas "Peu­geot Bo­xer" rė­žė­si į ava­ri­jos vie­to­je sto­vin­ti au­to­mo­bi­lį.

55 me­tų vy­ras, ku­riam tei­sė vai­ruo­ti yra atim­ta, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį BMW 320, įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir at­si­tren­kė į va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį "Ford Mon­deo", ku­rį vai­ra­vo 69-ies vy­ras.

Net­ru­kus į ava­ri­jos vie­to­je sto­vin­tį BMW at­si­tren­kė dar ir kro­vi­ni­nis mik­roau­to­bu­sas "Peu­geot Bo­xer", vai­ruo­ja­mas 57 me­tų vy­ro.

Per eis­mo įvy­kį su­žeis­ti BMW ke­lei­viai – 39-erių mo­te­ris ir 79 me­tų vy­ras. Su­lam­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je įka­lin­tiems žmo­nėms pa­dė­jo į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­ję gel­bė­to­jai. Pa­nau­do­ję gel­bė­ji­mo įran­gą, mo­te­rį ir vy­rą jie iš­lais­vi­no ir per­da­vė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos spe­cia­lis­tams.

Dėl pa­tir­tų trau­mų nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­gul­dy­ta į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių, o su­ža­lo­tas vy­ras gy­do­mas li­go­ni­nės neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.

Ne­lai­mės prie­žas­tis ir ap­lin­ky­bes aiš­ki­na­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­ję Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.