Sužalota keleivė

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ties Šap­na­gių kai­mu su­si­dū­rus net trims au­to­mo­bi­liams, su­ža­lo­ta gar­baus am­žiaus ke­lei­vė.

Sek­ma­die­nį, prieš pat vi­dur­die­nį, Šiau­lių ra­jo­ne, Šap­na­gių kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, su­si­dū­rus trim leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams "Opel Me­ri­va", "Hon­da Ac­cord", "Ford Mon­deo", nu­ken­tė­jo "Opel Me­ri­va" 80 me­tų ke­lei­vė.

Gel­bė­to­jams pa­nau­do­jus plės­tu­vus, mo­te­ris iš­lais­vin­ta ir per­duo­ta me­di­kams.