Susidūrus automobiliams, žuvo vairuotoja

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Me­ta­lo lau­žo krū­va vir­tęs "VW Golf" įka­li­no jį vai­ra­vu­sią 21-erių mer­gi­ną. Ug­nia­ge­siai, su­kar­pę au­to­mo­bi­lį, iš­kė­lė jos kū­ną.

Sek­ma­die­nio po­pie­tę per ava­ri­ją Kel­mės ra­jo­ne, ke­ly­je Varniai–Užventis 2-ame ki­lo­met­re ties Ku­ni­giš­kių , žu­vo 21-erių vai­ruo­to­ja. Dar trys žmo­nės su­ža­lo­ti.

Ne­lai­mė įvy­ko ke­lios mi­nu­tės po 16 va­lan­dos. 21-erių vai­ruo­to­jos vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis "VW Golf" iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su iš prie­kio at­va­žiuo­jan­čiu au­to­bu­siu­ku "Mer­ce­des Benz 312", ku­rį vai­ra­vo 52 me­tų vy­ras.

Per eis­mo įvy­kį žu­vo au­to­mo­bi­lio "VW Golf" vai­ruo­to­ja. Jos kū­ną iš su­lam­dy­to au­to­mo­bi­lio iš­kė­lė į ava­ri­jos vie­tą pa­kvies­ti gel­bė­to­jai.

Per su­si­dū­ri­mą su­ža­lo­ti trys au­to­bu­siu­ku va­žia­vę žmo­nės: vai­ruo­to­jas, 51 me­tų mo­te­ris ir 17-me­tė. Nu­ken­tė­ju­sie­ji dėl įvai­rių kū­no su­ža­lo­ji­mų pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.