Susidūrė automobiliai, sužalota keleivė

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Per ava­ri­ją su­ža­lo­ta au­to­mo­bi­liu "Au­di A6" va­žia­vu­si ke­lei­vė.

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Šiau­liuo­se, Dva­ro ir Že­mai­tės gat­vių san­kry­žo­je, su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams "VW Pas­sat", ku­rį vai­ra­vo 44 me­tų mo­te­ris, ir "Au­di A6", vai­ruo­ja­mam 33-ejų vy­ro, nu­ken­tė­jo pa­sta­ro­jo au­to­mo­bi­lio 35 me­tų ke­lei­vė.