Skrydis nuo kelio

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gir­to vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis nu­skrie­jo nuo ma­gist­ra­li­nio ke­lio ir su­sto­jo ant sto­go.

Lapk­ri­čio 2-ąją, prieš 23 va­lan­dą, Šiau­lių ra­jo­ne, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai ties Ber­tu­žių kai­mu, vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio BMW. Ma­ši­na nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si.

Įvy­kio me­tu su­žeis­tas ket­ve­rių me­tų ke­lei­vis.

Paaiš­kė­jo, kad BMW vai­ra­vo gir­tas vai­ruo­to­jas. Vy­rui nu­sta­ty­tas 2,09 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Į ava­ri­jos vie­tą kvies­ti ne tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas, bet ir ug­nia­ge­siai, ku­rie su­tei­kė pa­gal­bą ava­ri­jos vie­to­je, at­jun­gė au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių.