Rėžėsi į vilkiką

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, "VW Golf" vai­ruo­to­jo su­kel­tos ava­ri­jos prie­žas­tis – ne­tin­ka­mas grei­tis ir sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­ky­mas. Pa­sek­mės – su­ža­lo­ti žmo­nės ir su­lam­dy­tas au­to­mo­bi­lis.

Ge­gu­žės 6-osios ry­tą, po aš­tun­tos, Kel­mės ra­jo­no Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jos, Pa­vy­dų kai­mo ri­bo­se, ke­ly­je Kelmė–Tytuvėnai, 27 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį "VW Golf", ne­si­lai­kė at­sar­gu­mo prie­mo­nių, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus at­stu­mo ir grei­čio, kad ga­lė­tų bet ku­riuo me­tu su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį, at­si­tren­kė į ke­ly­je sto­vė­ju­sią trans­por­to prie­mo­nę "Sca­nia P94".

Eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė "VW Golf" 30 me­tų ke­lei­vis ir vai­ruo­to­jas.