Policijos automobilis neišsiteko kelyje

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Po ava­ri­jos ne­to­li Nau­jo­sios Ak­me­nės po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis su­sto­jo grio­vy­je, pri­va­tus au­to­mo­bi­lis su tem­pia­ma prie­ka­ba – nu­len­kęs ke­lio ženk­lą.
Šeš­ta­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis "Ško­da Oc­ta­via", at­lik­da­mas len­ki­mo ma­nev­rą, de­ši­niu spar­nu tren­kė­si į ta pa­čia kryp­ti­mi Nau­jo­sios Ak­me­nės link va­žia­vu­sio ir kai­rėn pu­sėn į Gau­šių kai­mą su­ku­sio leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio "Vol­vo V50" kai­rį šo­ną. Po smū­gio abi ma­ši­nos nu­lė­kė nuo ke­lio. Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė pa­sta­ro­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui.

Po­li­ci­nin­kas (gi­męs 1986 me­tais) vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, įjun­gęs spe­cia­lius au­to­mo­bi­lio švie­sos sig­na­lus – mė­ly­nos ir rau­do­nos spal­vos švy­tu­rė­lius.

Ar tuo pat me­tu bu­vo įjung­ti spe­cia­lūs gar­so sig­na­lai – ne­nu­ro­do­ma apie ava­ri­ją iš­pla­tin­ta­me Tel­šių vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­ne­ši­me.

Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Ka­ra­lius va­kar "Šiau­lių kraš­tui" ne­ko­men­ta­vo de­ta­liai įvy­kio ap­lin­ky­bių. Ava­ri­ja įre­gist­ruo­ta kaip eis­mo įvy­kis. Tel­šių vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ima­si ap­lin­ky­bių įver­ti­ni­mo. Po to bus spren­džia­ma, ar pra­dė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų tei­se­ną.

Pa­sak R. Ka­ra­liaus, nė­ra pa­grin­do pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nes ava­ri­jos da­ly­viai ne­pa­ty­rė sun­kių su­ža­lo­ji­mų.

Iš­kart po ava­ri­jos "Vol­vo" vai­ruo­to­jas (gi­męs 1974 me­tais) at­sku­bė­ju­siam ki­tam po­li­ci­jos eki­pa­žui pa­sa­ko­jo apie ava­ri­jos ap­lin­ky­bes, o vė­liau at­vy­ko grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Diag­no­zuo­ta kak­lo pa­tem­pi­mas, gal­vos ir pe­ties su­mu­ši­mai. Me­di­kai vie­to­je su­tei­kė pa­gal­bą, da­bar gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai.

Ava­ri­jo­je po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je iš­si­sklei­dė abi oro pa­gal­vės, ki­ta­me – ne. Pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­ly­je nuo smū­gio su­lanks­ty­tas kom­piu­te­ris.

Kol tę­sis ty­ri­mas – ne­bus re­mon­tuo­ja­mas tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis. Jį nau­ju­tė­lį prieš dve­jus me­tus pra­dė­jo eksp­loa­tuo­ti Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Ke­ly­je ne­to­li Ak­me­nės bu­dė­jęs po­li­ci­nin­kų eki­pa­žas sku­bė­jo į Kly­ko­lių kai­mą. Bu­vo pra­neš­ta, jog lau­kuo­se bul­via­ka­sio me­tu su­ža­lo­ta mo­te­ris (gi­mu­si 1992 me­tais). Kai jos rū­bai už­kliu­vo už bul­vių ka­si­mo ma­ši­nos be­si­su­kan­čio ve­le­no. Mo­te­ris dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų ne­del­siant bu­vo iš­vež­ta į Kau­no kli­ni­kas. At­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Susijusios naujienos