Abiturientų šventę sugadino pažeidėjas

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Abi­tu­rien­tų au­to­mo­bi­lį į grio­vį nu­bloš­kė eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jas.
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą Pak­ruo­jy­je, Kruo­jos ir P. Ma­šio­to gat­vių san­kry­žo­je į au­toį­vy­kį pa­kliu­vo Pak­ruo­jo "At­ža­ly­no" gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų au­to­mo­bi­lis.

Tra­di­ciš­kai mies­to gat­vė­mis su gar­so sig­na­lais va­ži­nė­jęs, pa­puoš­tas abi­tu­rien­tų vi­su­rei­gis "Wolks­va­gen Tua­reg" san­kry­žo­je su­ko į kai­rę – gim­na­zi­jos link. Tuo me­tu jį ėmė lenk­ti iš pa­skos ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vęs "Vol­vo V70". "Vol­vo" tren­kė­si į vi­su­rei­gio šo­ną, iš­mu­šė ra­tą. Tua­re­gas bu­vo nu­blokš­tas nuo va­žiuo­ja­mo­sios da­lies. Su­si­dū­ru­sios ma­ši­nos nu­kir­to pės­čių­jų pe­rė­ją žy­min­tį ženk­lą, per­lė­kė ša­li­gat­vį (lai­mė, tuo me­tu nei pe­rė­jo­je, nei ant ša­li­gat­vio ne­bu­vo žmo­nių) ir su­sto­jo lie­taus su­rin­ki­mo grio­vy­je.

Ne­lai­mės me­tu au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai (abu bu­vo blai­vūs) nei ke­lei­viai ne­nu­ken­tė­jo. Bu­vo už­pil­dy­tos eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­jos ne tik dėl ap­dau­žy­tų au­to­mo­bi­lių, bet ir nu­lauž­to ke­lio ženk­lo. "Vol­vo" iš įvy­kio vie­tos nu­va­žia­vo sa­vo ei­ga, ne­val­do­mu ta­pu­sį volks­va­ge­ną te­ko iš­vež­ti.

Ma­no­ma, kad už ne­lai­mę at­sa­kin­gas vol­vo vai­ruo­to­jas, gru­biai pa­žei­dęs eis­mo tai­syk­les – san­kry­žo­se lenk­ti drau­džia­ma.

Susijusios naujienos