Patrulių akiratyje – ir triukšmadarys katinas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės vy­riau­sia­jam pa­tru­liui Da­ri­jui Ma­ly­še­vui ir jo ko­le­gai Ro­lan­dui Jan­ke­vi­čiui (de­ši­nė­je) pa­sta­ro­sios die­no­mis vis pa­si­tai­ko ne­kas­die­nės už­duo­tys.
Ba­lan­džio 13-osios po­pie­tę Šiau­lių po­li­ci­jos pa­tru­liams te­ko už­duo­tis iš­siaiš­kin­ti 68-erių šiau­lie­tės iš­gąs­čio prie­žas­tį. Paaiš­kė­jo ku­rio­ziš­ka si­tua­ci­ja.

Tai bu­vo ka­ti­nas

Kai stai­ga nu­trū­ko 68 me­tų šiau­lie­tės te­le­fo­ni­nis po­kal­bis su anū­kė­mis ir ji ne­be­ga­lė­jo joms pri­si­skam­bin­ti, mo­te­ris su­rin­ko Bend­ro­jo pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rį ir pa­pra­šė po­li­ci­jos pa­gal­bos. Šiau­lie­tė ne­ri­ma­vo, kad jos ir anū­kių po­kal­bis nu­trū­ko kaip tik ta­da, kai ji iš­gir­do gar­sų trenks­mą ir mer­gai­čių šūks­mus.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Da­ri­jus Ma­ly­še­vas kar­tu su ko­le­ga Ro­lan­du Jan­ke­vi­čiu­mi nu­vy­ko į mo­ters nu­ro­dy­tus na­mus, Šiau­liuo­se esan­čią Ąžuo­ly­no gat­vę. Paaiš­kė­jo,jog mer­gai­čių iš­gąs­čio prie­žas­tis – na­mo pa­lė­pė­je ka­ti­no nu­vers­tas daik­tas, ku­ris kris­da­mas su­kė­lė di­džiu­lį bil­de­sį ir jas iš­gąs­di­no.

Ku­rio­zi­nė si­tua­ci­ja dėl ka­ti­no su­kel­tos pa­ni­kos pa­tru­lių lū­po­se su­kė­lė šyp­se­ną. Ta­čiau su­pras­da­mi šiau­lie­tės ne­ri­mą, ne­praė­jus nė 15 mi­nu­čių nuo gau­to pra­ne­ši­mo, vy­rai pa­tik­ri­no si­tua­ci­ją ir, pa­skam­bi­nę mo­te­riai, jai pra­ne­šė, kas taip iš­gąs­di­no mer­gai­tes. At­sik­vė­pu­si šiau­lie­tė dė­ko­jo pa­tru­liams už to­kį ope­ra­ty­vų rea­ga­vi­mą. Po­kal­bį ji bai­gė lai­mės ir svei­ka­tos pa­lin­kė­ji­mu.

Į pa­gal­bą vieš­bu­čio gy­ven­to­jams

So­cia­li­nės pa­gal­bos mi­si­ja pa­rei­gū­nams – daž­na. Be­je, šie pa­rei­gū­nai ba­lan­džio 9-osios nak­tį tei­kė so­cia­li­nę pa­gal­bą nuo gais­ro Šiau­liuo­se, Vai­do­to gat­vė­je de­gu­sio vieš­bu­čio gy­ven­to­jams.

Apie pu­sę tri­jų nak­ties nuo prie pa­sta­to de­gu­sių šiukš­lių krū­vos šok­te­lė­ju­si lieps­na apė­mė vieš­bu­čio lau­ko sie­ną ir pa­sie­kė jo lan­gus. Kad gy­ven­to­jai neap­si­nuo­dy­tų pa­sta­te tvy­ran­čiais dū­mais, jie bu­vo eva­kuo­ti. Ru­sa­kal­biai to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai mie­go­ti ap­rū­ku­sio­se pa­tal­po­se ir de­gė­sių tvai­ke ne­pa­gei­da­vo.

At­vy­kę pa­tru­liai D. Ma­ly­še­vas ir R. Jan­ke­vi­čius ėmė ieš­ko­ti pa­gal­bos, kur pri­si­glaus­ti ne­tu­rin­tiems vieš­bu­čio klien­tams. Ke­lis nu­ve­žė į dar­bo­vie­tę, kur vy­rai ap­si­nak­vo­jo sa­vo vil­ki­kuo­se. Po to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo ieš­ko­ti vieš­bu­čių, ku­rie ga­lė­tų per­nak­vo­ti ki­ti vieš­bu­čio klien­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.