Paspirtuko vairuotojui gresia baudžiamoji atsakomybė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO asociatyvi nuo­tr.
Pas­pir­tu­kas yra trans­por­to prie­mo­nė, ku­rios vai­ruo­to­jas pri­va­lo lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių.
Šiau­liuo­se pa­spir­tu­ku prieš be­veik dvi sa­vai­tes sun­kiai su­ža­lo­tai pės­čia­jai po gy­dy­mo Šiau­liuo­se pri­rei­kė dar ir Kau­no chi­rur­gų pa­gal­bos. Iš ava­ri­jos vie­tos pa­si­ša­li­nęs pa­spir­tu­ki­nin­kas kol kas ne­nus­ta­ty­tas, ta­čiau, kaip tei­gia po­li­ci­ja, anks­čiau ar vė­liau tai įvyks.

Pra­ra­do są­mo­nę

Šiau­liuo­se pa­spir­tu­ku va­žia­vęs ir mo­te­rį kliu­dęs bei su­ža­lo­jęs as­muo iš įvy­kio vie­tos pa­spru­ko, pa­li­kęs 53 me­tų mo­te­rį gu­lė­ti ant že­mės.

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­ja, dir­ban­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, kiek­vie­ną ry­tą Meš­ke­rių gat­ve pės­čio­mis ei­da­vo į dar­bą.

Gruo­džio 9-osios ry­tą, li­kus pen­kio­li­kai mi­nu­čių iki aš­tun­tos, at­rie­dan­čio pa­spir­tu­ko ūže­sys mo­te­rį pa­si­vi­jo iš nu­ga­ros. Pės­čio­ji grę­žė­si pa­žiū­rė­ti, į ku­rią pu­sę jai rei­kė­tų pa­si­trauk­ti ir pra­leis­ti at­va­žiuo­jan­tį pa­spir­tu­ką, ta­čiau ne­bes­pė­jo -- pa­ju­to smū­gį.

Nuo smū­gio par­griu­vo ant že­mės ir pra­ra­do są­mo­nę. At­si­pei­kė­jus nei pa­spir­tu­ko, nei juo va­žia­vu­sio as­mens ne­be­bu­vo. Sku­biai į li­go­ni­nę iš­ga­ben­tai nu­ken­tė­ju­sia­jai bu­vo diag­no­zuo­tas vei­do nu­broz­di­ni­mas, kak­tos plėš­ta žaiz­da, no­sies lū­ži­mas, ran­kos su­mu­ši­mas.

Šiau­lie­tė gy­dy­ta Šiau­liuo­se, da­bar pa­tir­tos no­sies trau­mos pa­sek­mes nai­kins Kau­no chi­rur­gai.

Dėl trans­por­to eis­mo sau­gu­mo pa­žei­di­mo po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą. Šiuo me­tu dau­giau­siai dė­me­sio ski­ria­ma pės­čią­ją su­ža­lo­ju­sio as­mens ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti. Pa­žei­dė­jui ga­li tek­ti sto­ti prieš teis­mą.

Neat­sa­kin­gu­mo pa­sek­mės

Anot Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos, tai kol kas pir­mas, de­ja, skau­dus at­ve­jis, kai pės­tie­ji su­ža­lo­ja­mi pa­spir­tu­ku.

"Į mies­to gat­ves ir ša­li­gat­vius vis la­biau oku­puo­jan­čius pa­spir­tu­kus bu­vo­me lin­kę žiū­rė­ti kaip į pra­mo­gą, o ne kaip į rim­tą vie­šo­jo eis­mo da­ly­vį, pri­va­lan­tį lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. De­ja, šis in­ci­den­tas pa­ro­do, kad į pa­spir­tu­ki­nin­kų el­ge­sį ke­liuo­se ne­ga­li­ma žiū­rė­ti pro pirš­tus", – sa­kė Šiau­lių po­li­ci­jos at­sto­vė Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė.

Ver­tė­tų ži­no­ti, kad pa­spir­tu­ku va­žiuo­jan­tis eis­mo da­ly­vis yra pri­ly­gi­na­mas mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jui. Iš­rie­dė­da­mas į gat­vę, kiek­vie­no elekt­ri­nio pa­spir­tu­ko sa­vi­nin­kas tam­pa vie­šo­jo eis­mo da­ly­viu ir pri­va­lo lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų elekt­ri­nių dvi­ra­čių vai­ruo­to­jams.

De­ja, ne vi­si pa­spir­tu­kų vai­ruo­to­jai tai įsi­są­mo­ni­nę. Eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas – tai jau už­prog­ra­muo­tas eis­mo įvy­kis su vi­so­mis iš to ky­lan­čio­mis pa­sek­mė­mis: iki­teis­mi­niu ty­ri­mu ir bau­džia­mą­ja at­sa­ko­my­be dėl su­ža­lo­to žmo­gaus.