Sužalotam paspirtukininkui nustatytos beveik 4 promilės

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šios pa­spir­tu­ko vai­ruo­to­jas va­žia­vo ir su­ža­lo­tas bū­da­mas vi­siš­kai gir­tas.

Bir­že­lio 15-osios pa­va­ka­rę Kur­šė­nuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, au­to­mo­bi­lis "Cit­roen Jum­per", ku­rį vai­ra­vo 60 me­tų vy­ras, su­kda­mas į de­ši­nė­je pu­sė­je esan­čią par­duo­tu­vės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, par­tren­kė ta pa­čia kryp­ti­mi, elekt­ri­niu pa­spir­tu­ku va­žia­vu­sį 46 me­tų vy­rą.

Pas­pir­tu­ki­nin­kas, ku­riam nu­sta­ty­tas 3,82 pro­mi­lės gir­tu­mas, dėl gal­vos muš­tos žaiz­dos, de­ši­nio rak­ti­kau­lio lū­ži­mo, po me­di­kų ap­žiū­ros Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­nu­ken­tė­jo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.