Pakruojiečiai jaunuoliai "prisižaidė"

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Žai­di­mui skir­ti pi­ni­gai – iš Pak­ruo­jo į Šiau­lius at­vy­ku­si kom­pa­ni­ja jais at­si­skai­ti­nė­jo už įvai­rias pre­kes ir pa­slau­gas.
In­ter­ne­tu įsi­gi­ję įvai­rioms at­rak­ci­joms ir žai­di­mams skir­tų ne­tik­rų pi­ni­gų ku­piū­rų, gru­pė Pak­ruo­jo jau­nuo­lių Šiau­liuo­se juos pa­lei­do į apy­var­tą kaip le­ga­lią va­liu­tą, pirk­da­mi nar­ko­ti­kus, kram­to­mą­ją gu­mą ir al­ko­ho­lį.

Už alų ir gu­mą – ne­tik­rais pi­ni­gais

Tą pa­čią die­ną de­mas­kuo­tiems ir po­li­ci­jos areš­ti­nė­je at­si­dū­ru­siems aš­tuo­niems gud­ro­čiams pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ne­tik­rų pi­ni­gų lai­ky­mo ir rea­li­za­vi­mo, trims iš jų – dar ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.

Rug­sė­jo 8-osios nak­tį še­ši jau­nuo­liai iš Pak­ruo­jo į Šiau­lius at­vy­ko "pra­suk­ti biz­nio". Prie Šiau­lių are­nos kaip tik vy­ko di­džiu­lis kon­cer­tas, ap­link su­ši­lę dar­ba­vo­si pre­ky­bi­nin­kai. Ne­kant­rau­jan­tys pir­kė­jai par­da­vė­jus ver­tė dirb­ti di­džiu­lė­mis ap­su­ko­mis, o nak­ties tam­sa bu­vo la­bai ne­pa­lan­ki pi­ni­gi­nėms ope­ra­ci­joms.

Al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kia­vęs Lat­vi­jos pi­lie­tis pa­ste­bė­jo, kad vie­nas ir tas pa­ts vai­ki­nas, ke­tu­ris kar­tus iš jo pir­kęs kram­to­mo­sios gu­mos, kas­kart vis pa­duo­da­vo pen­kias­de­šim­ti­nę ku­piū­rą. Ku­piū­ras ap­žiū­rė­jęs ati­džiau, vy­ras pa­ma­tė, kad jos yra ne­tik­ros.

Kai tas pa­ts vai­ki­nas priė­jo penk­tą kar­tą ir, iš­tie­sęs 50 eu­rų, pa­pra­šė gu­mos, jis stvė­rė šį už pa­kar­pos ir su­lai­kė.

Lau­kiant at­vyks­tan­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, to­je pat pre­ky­vie­tė­je dir­bęs ki­tas par­da­vė­jas su­čiu­po 16-me­tį, ku­ris už ne­tik­rą 20 eu­rų bank­no­tą no­rė­jo nu­si­pirk­ti alaus.

Pre­ky­bi­nin­kams įta­ri­mą su­kė­lė šiurkš­tus ku­piū­rų po­pie­rius, ant jų ne­bu­vo bliz­gios juos­te­lės, po Eu­ro­pos Są­jun­gos vė­lia­va bu­vo ne pa­ra­šas, o ang­liš­kas už­ra­šas, kad tai – žai­di­mo pi­ni­gai. Be to, ant ku­piū­ros bu­vo ver­ti­ka­lus ang­liš­kas už­ra­šas, by­lo­jan­tis, jog ši pi­ni­gi­nė ku­piū­ra nė­ra skir­ta le­ga­liam at­si­skai­ty­mui, o skir­ta pra­mo­goms ir žai­di­mams.

Abu su­lai­ky­tie­ji at­si­dū­rė areš­ti­nė­je. 16-me­čio ki­še­nė­je pa­rei­gū­nai ra­do tris ro­ži­nes tab­le­tes, įta­ria­ma, nar­ko­ti­nes me­džia­gas.

Nar­ko­ti­kų pre­kei­viai ne­pri­si­pa­ži­no ga­vę klas­to­tes

Nu­si­kal­ti­mą tir­ti pra­dė­ję Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad žai­di­mams skir­tas ku­piū­ras pa­kruo­jiš­kiai įsi­gi­jo le­ga­liai – nu­si­pir­ko iš in­ter­ne­tu jo­mis pre­kia­vu­sio 29 me­tų vil­nie­čio. Tink­la­la­py­je bu­vo skel­bia­ma, kad par­duo­da­mi pui­kiai at­ro­dan­tys ne­tik­ri pi­ni­gai įvai­rio­mis ku­piū­ro­mis, ku­riuos ga­li­ma pa­nau­do­ti va­di­na­ma­jam pi­ni­gų lie­tui ins­ce­ni­zuo­ti ar ki­to­kioms pra­mo­goms.

Už vie­ne­tą par­da­vė­jas pra­šė dvie­jų eu­rų, už de­šimt vie­ne­tų – 15 eu­rų, o 50 vie­ne­tų – su­si­ta­ri­mo rei­ka­las.

Anot ty­rė­jų, 16-me­tis su 17-me­čiu drau­gu par­si­siun­tė šių pi­ni­gų ir dar su ke­liais pa­kruo­jiš­kiais pa­trau­kė į Šiau­lius, tu­rė­da­mi tiks­lą už juos nu­si­pirk­ti nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Nar­ko­ti­kų jie nu­si­pir­ko. Jei jų pre­kei­viai vė­liau ir pa­ste­bė­jo jiems įkiš­tus ne­tik­rus pi­ni­gus, kreip­tis į po­li­ci­ją, ma­tyt, ne­si­ry­žo, kad ne­paaiš­kė­tų jų pa­čių nu­si­kals­ta­ma veik­la.

Po to pa­kruo­jiš­kiai at­vy­ko į mi­nė­tą kon­cer­tą prie Šiau­lių are­nos, kur du jų bu­vo su­lai­ky­ti, kai ban­dė už pre­kes at­si­skai­ty­ti ne­tik­rais pi­ni­gais.

Pa­ma­tę su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ją, kar­tu bu­vę drau­gai iš įvy­kio vie­tos spru­ko mo­pe­du, ki­ti sė­do į tak­si ir taip pat din­go iš Šiau­lių. Tak­si vai­ruo­to­jai jie su­mo­kė­jo dviem pa­dirb­to­mis dvi­de­šim­ti­nė­mis ir ga­vo grą­žos tik­rą 10 eu­rų ku­piū­rą. Tak­sis­tė apie pa­dirb­tus pi­ni­gus su­ži­no­jo tik ki­tą die­ną, kai, nuė­ju­si į par­duo­tu­vę, no­rė­jo at­si­skai­ty­ti už pir­ki­nius.

Pasp­ru­kę iš Šiau­lių, iš­si­gan­dę pa­kruo­jie­čiai ne­tik­ras ku­piū­ras ir įsi­gy­tas nar­ko­ti­nes me­džia­gas nu­ve­žė pa­sau­go­ti vie­nam Šiau­lių ra­jo­ne gy­ve­nan­čiam pa­žįs­ta­mam 16-me­čiui. Kra­tos me­tu pas pa­sta­rą­jį bu­vo ras­tos 25 ne­tik­ros dvi­de­šim­ties eu­rų ku­piū­ros ir kvai­ša­lų.

Ap­si­lan­kę pas ne­tik­rais eu­rais pre­kia­vu­sį vil­nie­tį, Šiau­lių ty­rė­jai iš jo paė­mė per pu­sant­ro tūks­tan­čio le­ga­liam at­si­skai­ty­mui ne­skir­tų įvai­raus no­mi­na­lo ku­piū­rų. Jas vil­nie­tis įsi­gy­da­vo iš dvie­jų elekt­ro­ni­nės pre­ky­bos tink­la­pių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.