Nesutarimai baigėsi taikos sutartimi

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gin­čas dėl pa­te­ki­mo į Šve­dės bend­ruo­me­nės te­ri­to­ri­ją iš­spręs­tas.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas priė­mė nu­tar­tį, ku­ria pa­tvir­ti­no vie­šą­jį in­te­re­są gy­nu­sios Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros ir at­sa­ko­vės Šve­dės bend­ruo­me­nės tai­kos su­tar­tį dėl ke­lio ser­vi­tu­to nu­sta­ty­mo ir nau­do­ji­mo­si ke­liais.
"Šiau­lių kraš­tas" apie Gin­kū­nų ir Šve­dės bend­ruo­me­nių ne­su­ta­ri­mus ra­šė ne kar­tą.

Kompromisas rastas

Per Švedės bendruomenei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus vedančiais keliais aplinkinių žemės sklypų savininkai galės laisvai nuvykti prie jiems priklausančių žemės sklypų, o kiti asmenys galės patekti į rekreacinę teritoriją prie Švedės tvenkinio.

Anot Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mų tei­sė­jos Jur­gos Žul­pės, šio­je by­lo­je bu­vo tai­ko­ma teis­mi­nė me­dia­ci­ja, ku­rios me­tu bu­vo iš­gry­nin­ti ša­lių rei­ka­la­vi­mai ir at­si­kir­ti­mai.

Tik teis­mi­nės me­dia­ci­jos ir ša­lių ge­ra­no­riš­ku­mo dė­ka net ir pa­si­bai­gus teis­mi­nės me­dia­ci­jos pro­ce­sui ša­lims, pa­sak tei­sė­jos, komp­ro­mi­so bū­du pa­vy­ko pa­siek­ti tai­kų su­si­ta­ri­mą

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad nu­ro­dy­tos tai­kos su­tar­ties są­ly­gos vi­siš­kai ati­tin­ka tai­kos su­tar­ties es­mę, nes tai­kos su­tar­ti­mi ša­lys tar­pu­sa­vio nuo­lai­do­mis iš­spren­dė ki­lu­sį teis­mi­nį gin­čą.

Ša­lys tai­kos su­tar­ti­mi ša­lys su­si­ta­rė dėl dvie­jų es­mi­nių są­ly­gų. Pir­miau­sia, kad Šve­dės bend­ruo­me­nei pri­klau­san­tiems že­mės skly­pams, per ku­riuos yra nu­ties­tos Rū­ko, Ry­ti­nė, Mig­los, Aje­rų, Va­sa­ros ir Le­li­jų gat­vės, nu­sta­to­mas ke­lio ser­vi­tu­tas, su­tei­kian­tis tei­sę va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nėms, nau­do­tis pės­čių­jų ta­ku ir va­ry­ti gy­vu­lius ap­lin­ki­nių že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams.

Ant­ras su­si­ta­ri­mas – at­sa­ko­vė Šve­dės bend­ruo­me­nė įsi­pa­rei­go­jo per še­šis mė­ne­sius nuo nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo die­nos įreng­ti skal­dos pa­grin­du ta­ką bei pa­ko­re­guo­ti ke­lio už­tva­rus, su­tei­kiant tei­sę vi­siems as­me­nims nau­do­tis kaip pės­čių­jų ta­ku (ei­ti pės­čio­mis, va­žiuo­ti dvi­ra­čiais) per Šve­dės bend­ruo­me­nei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius že­mės skly­pus, per ku­riuos yra nu­ties­tos mi­nė­tos gat­vės, ir pa­tek­ti į Gin­kū­nų se­niū­ni­jo­je esan­čią rek­rea­ci­nę te­ri­to­ri­ją prie Šve­dės tven­ki­nio.

Ša­lims bu­vo išaiš­kin­ti­na, kad vėl kreip­tis į teis­mą dėl gin­čo tarp tų pa­čių ša­lių dėl to pa­ties da­ly­ko, tuo pa­čiu pa­grin­du ne­lei­džia­ma.

Ra­šy­ta anksčiau

Apie Gin­kū­nų ir Šve­dės bend­ruo­me­nių na­rių ne­su­ta­ri­mus bu­vo ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te" ("Dvi bend­ruo­me­nes "at­kir­to" už­tva­rai, 2019-06-10 d.)

"Vie­na bend­ruo­me­nė no­ri, kad bū­tų taip, kaip jie no­ri, ki­ta bend­ruo­me­nė taip pat no­ri, kad bū­tų taip, kaip ji no­ri. Se­niū­ni­ja yra vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri pri­va­lo lai­ky­tis tei­sės ak­tų. Jei teis­mo spren­di­mas bus už­dė­ti už­tva­rus, tai ir mū­sų po­zi­ci­ja bus – už­dė­ti. Jei nuim­ti, tai ir mū­sų po­zi­ci­ja bus to­kia pat. Tu­ri bū­ti tei­sė­ta. Sup­ran­ta­me ir tuos žmo­nes, ku­rie vi­są gy­ve­ni­mą ėjo tuo ke­liu prie Šve­dės tven­ki­nio. Taip pat su­pran­ta­me ir tuos, ku­rie nu­si­pir­ko ir gal­vo­jo, kad tai yra jų ir kad jie vi­są kvar­ta­lą ap­si­tvers. Abi nuo­mo­nes rei­kia gerb­ti tol, kol bus iš­siaiš­kin­ta, kas tei­sus", – ta­da "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė Gin­kū­nų se­niū­nės pa­va­duo­to­ja Lo­re­ta Ma­to­lie­nė pa­va­duo­to­ja.

Susijusios naujienos