Nepilnamečius automobilio vagis teko persekioti

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vog­tu au­to­mo­bi­liu va­žia­vę ne­pil­na­me­čiai kliu­dė ir nu­lau­žė ke­lio sa­le­lės stul­pe­lius.
Du ne­blai­vūs sep­ty­nio­lik­me­čiai su­čiup­ti po to, kai pa­vo­gė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Še­du­vos mies­to, Ža­lio­sios gat­vės gy­ven­to­jo au­to­mo­bi­lį.

Kad kie­me ne­bė­ra 1995 me­tų lai­dos "VW Golf", ku­ria­me bu­vo pa­lik­ti rak­te­liai ir au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mas, še­du­vis pa­ste­bė­jo tre­čia­die­nio va­ka­rą. Vy­ras krei­pė­si į po­li­ci­ją – pra­si­dė­jo au­to­mo­bi­lio paieš­kos.

Po 23 va­lan­dos ieš­ko­mą au­to­mo­bi­lį pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Lin­kai­čių kai­me ir pa­ban­dė jį su­stab­dy­ti, ta­čiau ne­pa­vy­ko.

Ma­ši­ną, iš­kvie­tus pa­stip­ri­ni­mą, te­ko per­se­kio­ti. Ant ke­lio, ban­dant bėg­lius su­stab­dy­ti, bu­vo pa­ties­tas "ežys", ta­čiau ir tai ne­pa­dė­jo.

Kar­če­mų kai­me gol­fas, kliu­dęs ir su­ga­di­nęs sau­gu­mo sa­le­lės stul­pe­lį, nu­rū­ko to­lyn.

Bėg­lius pa­vy­ko su­čiup­ti tik po be­veik pus­va­lan­džio ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai.

Vai­ruo­to­jui bu­vo nu­sta­ty­tas 1,04 pro­mi­lės gir­tu­mas, o kar­tu va­žia­vu­siam jo drau­gui – 1,22 pro­mi­lės.

Ne­pil­na­me­čiai at­si­dū­rė areš­ti­nė­je. Abiem teks at­sa­ky­ti už įvyk­dy­tą va­gys­tę, o vai­ruo­to­jui dar ir už tai, kad prie vai­ro sė­do ne­blai­vus, ne­tu­rė­da­mas tei­sių bei dėl to, kad ne­sto­jo stab­do­mas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir su­kė­lė eis­mo įvy­kį.

Komentarai

Ne    Pen, 2019-11-29 / 15:34
Nepilnamečiai neliečiami. Draudžiama juos bausti, ar kitaip liesti. Ir vėl Šiaulių krašto policija nesupranta Lietuvos Respublikos Konstitucijos, baudžiamojo proceso kodekso. Gerbiamieji Šiaulių krašto policijos pareigūnai (jeigu dar galima jus taip pavadinti), gal jau laikas pasiimti jums knygeles į savo rankeles ir pradėti lankyti mokyklele nuo pirmos klasės? Gėda darote visai Lietuvai su savo nežinojimu Lietuvos Respublikos konstitucija, baudžiamojo proceso kodeksu, baudžiamojo kodeksu. Juokiasi iš jūsų jau beveik visa Lietuvos teisėsauga. Neveltui visa Lietuvos teisėsauga pasijuokiant perduoda bylas jums iš kitų miestų, kad jas spręstumete. Vadina sesetukais dideliais. Gėda.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.