Neparodytas posūkis kainuos brangiai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kai­rio­jo po­sū­kio ne­pa­ro­džiu­sį sunk­ve­ži­mį len­kęs au­to­mo­bi­lis "Toyo­ta Co­rol­la Ver­so" bu­vo ap­ga­din­tas, su­ža­lo­ta ke­lei­vė.

Lapk­ri­čio 29-ąją, apie vi­dur­die­nį, ke­ly­je A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 103,2 ki­lo­met­re, Kel­mės ra­jo­ne, Plus­kių kai­me, au­to­mo­bi­lis "Toyo­ta Co­rol­la Ver­so", vai­ruo­ja­mas 58 me­tų vy­ro, len­kė prie­ky­je va­žia­vu­sią sun­kias­vo­rę trans­por­to prie­mo­nę "Man 8.163", ku­ri ėmė su­kti į kai­rę ne­de­gant ga­li­niam po­sū­kio sig­na­lui, ir at­si­tren­kė į ga­li­nę kai­rės pu­sės au­to­mo­bi­lio "Man" da­lį.

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo "Toyo­ta Co­rol­la Ver­so" ke­lei­vė. Po me­di­kų ap­žiū­ros 58-erių nu­ken­tė­ju­sio­ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.