Nelaimė laukė po tarnybos

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pa­rei­gū­nės vai­ruo­tas ope­lis nu­skrie­jo nuo ke­lio ir ver­tė­si.

Spa­lio 27 die­ną, pus­va­lan­dis po sep­tin­tos va­lan­dos ry­to, Ak­me­nės ra­jo­ne, Dumb­rių kai­me, au­to­mo­bi­lis "Opel Ast­ra", vai­ruo­ja­mas Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nės, vy­ku­sios po tar­ny­bos, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­vir­to.

Per eis­mo įvy­kį nu­ken­tė­jo pa­rei­gū­nė, ku­ri dėl gal­vos su­ža­lo­ji­mo, gy­do­ma am­bu­la­to­riš­kai.