Nebūtame pagrobime liko nutylėtų detalių

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Pa­ty­ru­sio kri­mi­na­lis­to Ar­vy­do Au­go nė kiek ne­nus­te­bi­no, kad mer­gai­tės pa­gro­bi­mą ty­rę pa­rei­gū­nai pa­sa­kė ne vis­ką.
Ly­giai sa­vai­tę vi­sa Lie­tu­va gy­ve­no sos­ti­nė­je įžū­liai pa­grob­tos mer­gai­tės paieš­ko­mis. Vi­suo­me­nę ne juo­kais su­jau­di­nu­si is­to­ri­ja bai­gė­si lai­min­gai. Di­džiu­lį dar­bą at­li­ku­si po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad jo­kio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­ta ne­bu­vo. Ta­čiau pa­rei­gū­nai taip konk­re­čiai ir ne­pa­sa­kė, kas iš tie­sų įvy­ko.

Taš­ką mer­gai­tės pa­gro­bi­mo is­to­ri­jo­je pa­dė­jo Vil­niaus ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas Sau­lius Ga­gas. Jis pa­ti­ki­no, kad su­rink­ti duo­me­nys ir jų ana­li­zė pa­rei­gū­nams lei­do pa­da­ry­ti iš­va­dą, jog to­kio įvy­kio, kaip ga­li­mas as­mens pa­gro­bi­mas, ne­bu­vo.

„As­me­nys, ma­tę įvy­kį, ga­lė­jo jį in­terp­re­tuo­ti sa­vaip. Kaž­koks įvy­kis bu­vo, ta­čiau ne­tu­ri­me duo­me­nų, kad tai bū­tų vai­ko pa­gro­bi­mas. Su­rink­ta in­for­ma­ci­ja lei­džia teig­ti, jog tai ne­bu­vo me­la­gin­gi pra­ne­ši­mai“, – sa­kė S.Ga­gas.

Koks tai bu­vo įvy­kis, tei­sė­sau­gi­nin­kai neatsk­lei­dė. Tad li­ko tik spė­lio­ti. Ką in­ter­ne­to pla­ty­bė­se žmo­nės ir da­ro. Rea­liau­sia ir po­pu­lia­riau­sia ver­si­ja – apie pa­gro­bi­mą pra­kal­bę liu­dy­to­jai ma­tė, kaip mer­gai­tę į au­to­mo­bi­lį įso­di­no tė­vai ar ar­ti­mie­ji.

Il­giau nei tris de­šimt­me­čius kri­mi­na­lis­tu dir­bęs šiau­lie­tis Ar­vy­das Au­gas nea­be­jo­ja, kad po­li­ci­nin­kai pa­sa­kė tiek, kiek ga­lė­jo ir kiek rei­kė­jo.

„Jei po­li­ci­ja pa­sa­kys dau­giau nei rei­kia pa­sa­ky­ti, vi­suo­me­nė­je vėl kils di­džiu­lis ažio­ta­žas, vėl pa­si­pils gan­dai ir įvai­riau­sios ver­si­jos. Taip ga­li­ma nu­ke­liau­ti ir iki be­ga­ly­bės ar net iki ne­val­do­mos si­tua­ci­jos. Nors, kaip ro­do pa­tir­tis, kad ir ką sa­ky­tum, in­ter­nau­tai vi­sa­da pa­ko­men­tuos taip, kaip jiems ge­riau­siai at­ro­do. Nes­var­bu, kad ne­ži­no, bet to­kių pri­gal­vos da­ly­kų, ku­rių są­mo­nin­gam žmo­gui net į gal­vą ne­šau­tų. Pas mus kū­ry­bin­gų žmo­nių ne­trūks­ta. Ir ypač per pil­na­tį. Jei ne­klys­tu, mer­gai­tės pa­gro­bi­mo is­to­ri­ja taip pat pra­si­dė­jo per pil­na­tį. To­dėl pa­rei­gū­nai ir sten­gia­si pa­da­ry­ti taip, kad vi­suo­me­nė bū­tų „so­ti“ ir neatsk­leis­tų to, ko ne­rei­kia. Nė­ra ko žmo­nių er­zin­ti ir kel­ti emo­ci­jas. Nie­kam nuo to ge­riau ne­bus. Juk kai ku­rie tik ir lau­kia kuo bai­ses­nių nau­jie­nų. Tuo la­biau kad dar yra ir ope­ra­ty­vi­nis dar­bas, ne­vie­ša ir net slap­ta in­for­ma­ci­ja. Nu­si­kal­tė­liai vi­są in­for­ma­ci­ją taip pat se­ka ir ja nau­do­ja­si“, – sa­kė A.Au­gas.

Kal­bė­da­mas su „Va­ka­ro ži­nio­mis“ pa­ty­ręs kri­mi­na­lis­tas kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė Šiau­lių po­li­ci­nin­kų tir­tą krau­pų moks­lei­vės nu­žu­dy­mą, ku­rį įvyk­dė dvi jos bend­ra­moks­lės.

„Ta­da taip pat din­gu­sios ne­pil­na­me­tės ieš­ko­jo ne tik po­li­ci­ja ir tė­vai, bet ir vi­suo­me­nė. Ir ją, kaip paaiš­kė­jo vė­liau, nu­žu­džiu­sios drau­gės pa­sa­ko­jo įvai­rias ga­li­mo din­gi­mo ver­si­jas. Po kiek lai­ko mes jau tu­rė­jo­me „ga­lus“, bet ne­ga­lė­jo­me nie­kam at­skleis­ti. Ir ne tik dėl to, kad ne vis­kas dar bu­vo ži­no­ma. Žmo­nės bū­tų pa­siu­tę ir to­kį bai­sų nu­si­kal­ti­mą pa­da­riu­sias moks­lei­ves su­dras­kę į ga­ba­lus. In­for­ma­ci­ja do­za­vo­me ir ką ga­lė­jo­me, pa­sa­kė­me po tru­pu­tį“, – pri­si­mi­nė A.Au­gas.

Šiau­lie­čio tei­gi­mu, po­li­ci­ja į pra­ne­ši­mą apie ne­va Vil­niu­je pa­grob­tą mer­gai­tę su­rea­ga­vo taip, kaip pri­va­lė­jo.„Pra­ne­ši­mas at­ro­dė la­bai rim­tas. Prie­žas­tis pa­kel­ti ant ko­jų to­kias gau­sias pa­jė­gas bu­vo. Kaip kaž­kas ir už­si­mi­nė, šis įvy­kis ta­po ge­ro­mis pra­ty­bo­mis. O moks­lų nie­ka­da per daug ne­bū­na. Ko­dėl gi ne, jei yra lė­šų ir ga­li­my­bių. Tik, aiš­ku, la­bai svar­bu at­si­jo­ti in­for­ma­ci­ją. Jei į vis­ką rea­guo­si, neuž­teks nei lai­ko, nei pi­ni­gų. Pa­rei­gū­nų pa­tir­tis nu­le­mia, ką pir­miau tik­rin­ti, o ką ga­li­ma į ša­lį ati­dė­ti ar kas ap­skri­tai yra fan­ta­zi­ja“, – sa­kė A.Au­gas.

Komentarai

miestietis    Ket, 2020-01-23 / 18:30
Turiu savo to įvykio versiją, bet ir taip pat nematau prasmės iš tokio straipsnio.
chi    Ket, 2020-01-23 / 22:26
jo mėnulis žmones veikia. Va ir čia vienas komentatorius žino versiją, matomai mėnulis jam nurodė :DDD
kike    Pen, 2020-01-24 / 07:08
Sulygino pirštą su tuo ne pirštu. Kur nužudymas, kur biški apsijuokė. Kažkodėl kitus už melagingą pranešimą baudžia, arba, jei nėra pareiškimo, neieško. Dabar bando teisinti kolegas.
čipo    Šeš, 2020-01-25 / 20:51
dar tą patį vakarą buvo aišku, jog tai mokymai, nes niekas nepasigedo mergaitės, ir dar stipriau ir aiškiau buvo paryčiui. Liūdna, kad taip žaidžia su visuomene, nes atsitikus rimtam nusikaltimui, niekas netikės. O, beje, pentadienį nugrybavo 18-20 metų mergina į Kauną ir buvo prašoma pagalbos. Ar padėjo policija? ar surado?
Vieša paslaptis    Tre, 2020-01-29 / 15:39
Reikėjo užgožti Klaipėdos atliekų vamzdžio skandalą - išmetė istoriją apie mergaitę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.