Ban­dy­mas pa­grob­ti vai­ką te­bu­vo fan­ta­zi­ja

Po­li­ci­jos medž.
Pa­rei­gū­nai pra­šo vi­są ne­ri­mą ar abe­jo­nių dėl ga­li­mai vyk­dy­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ke­lian­čia in­for­ma­ci­ja pir­miau­sia pa­si­da­ly­ti su po­li­ci­ja, o ne per so­cia­li­nius tink­lus.
Jo­kio ban­dy­mo pa­grob­ti vai­ką Šiau­liuo­se ne­bu­vo – to­kią iš­va­dą pa­da­rė pen­kias sa­vai­tes iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pa­si­kė­si­ni­mo atim­ti žmo­gui lais­vę vyk­dę Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Kri­mi­na­las vy­kęs Vil­ka­viš­kio gat­vė­je

Sau­sio 28–osios va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skli­do in­for­ma­ci­ja, kad Šiau­liuo­se, ne­to­li „Sal­du­vės“ pro­gim­na­zi­jos, pa­si­kė­sin­ta pa­grob­ti vai­ką.

Ki­tą die­ną Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lau­kė ir ofi­cia­laus šios ži­nios sklei­dė­jo pra­ne­ši­mo, kad ban­dy­ta pa­grob­ti jo vai­ką. Tuoj pat bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­si­kė­si­ni­mo atim­ti žmo­gui lais­vę.

Po pen­kias sa­vai­tes tru­ku­sių in­ten­sy­vių veiks­mų bu­vo kons­ta­tuo­ta, kad ban­dy­mą pa­grob­ti iš­si­gal­vo­jo pa­ts vai­kas.

Va­sa­rio 28–osios po­pie­tę vie­na šiau­lie­tė su­lau­kė po pa­mo­kų na­mo ei­nan­čio aš­tuo­ne­rių me­tų sū­naus te­le­fo­ni­nio skam­bu­čio.

Ber­niu­kas pa­pa­sa­ko­jo, kad prie jo, ėju­sio Vil­ka­viš­kio gat­ve, pri­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis, iš jo iš­li­po vy­ras ir lie­pė jam sės­ti į au­to­mo­bi­lį, nes ma­ma pra­šiu­si jį par­vež­ti į na­mus.

Iš­si­gan­dęs ma­ža­me­tis puo­lęs bėg­ti link par­duo­tu­vės, kur dau­giau žmo­nių, o vy­riš­kis jį nu­si­vi­jęs ir no­rė­jęs jam trenk­ti.

Ta­da ber­niu­kas pri­tū­pęs, tren­kęs jam į „ge­rą vie­tą“ ir pa­bė­gęs, nes ne­pa­žįs­ta­ma­sis jo ne­be­si­vi­jo.

Va­ka­re šiau­lie­tė ir jos vy­ras dar kar­tą pa­si­kal­bė­jo su sa­vo sū­nu­mi, įsė­dę į au­to­mo­bi­lį ap­va­žia­vo jo nu­ro­dy­tą vie­to­vę, kur esą įvy­ko in­ci­den­tas, ir iš­gir­do is­to­ri­jos pa­tvir­ti­ni­mą.

Su­tuok­ti­niai tvir­ti­no, kad sū­nus nė­ra jiems nie­ka­da me­la­vęs ir ne­lin­kęs to da­ry­ti.

In­for­ma­ci­ja pa­skli­do feis­bu­ke

Ber­niu­ko tė­vas in­for­ma­ci­ja apie sū­naus pa­gro­bi­mą pa­si­da­li­jo su jo kla­sės auk­lė­to­ja.

Net­ru­kus ži­nia at­si­ra­do kla­sės „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je. Tai per­skai­čiu­si vie­nos Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­los pe­da­go­gė sa­vo mo­ki­nių tė­vams pa­ra­šė, kad prie Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų pri­va­žiuo­ja ma­ši­na ir ne­pa­žįs­ta­mi vy­riš­kiai kal­bi­na vai­kus sės­ti į jų au­to­mo­bi­lį.

Ber­niu­ko tė­vas, su­ži­no­jęs, kad Šiau­lių ra­jo­ne gy­ve­nan­tys jo pa­žįs­ta­mi ga­vo to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ją, su­pra­to, jog ir prie ki­tų mo­kyk­lų bu­vo nu­ti­kę pa­na­šiai, kaip ir jo sū­nui, ir kad yra nu­ken­tė­ju­sių dau­giau vai­kų.

Pa­gau­tas emo­ci­jų, no­rė­jo at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį ir apie tai in­for­ma­ci­ją pa­tal­pi­no ra­jo­no se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ir ja pa­si­da­li­jo su vie­nu in­for­ma­ci­niu tink­la­la­piu. Ki­tą die­ną šią in­for­ma­ci­ją pa­si­ga­vo jau vi­sa ša­lies ži­niask­lai­da ir pa­sklei­dė sa­vo ka­na­lais, sė­da­ma pa­ni­ką tarp Šiau­lių ir vi­sos ša­lies gy­ven­to­jų.

Vis­ką at­sklei­dė vaiz­do ka­me­ros

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jai, nau­do­da­mie­si įvai­rių pa­sta­tų vaiz­do ka­me­ro­mis, at­se­kė vi­sa ber­niu­ko ke­lią į na­mus iš Šiau­lių „Sal­du­vės“ pro­gim­na­zi­jos.

Vaiz­do me­džia­go­je ma­ty­ti, su kuo vai­kas ėjo, ko­kiu ke­liu, ką jis vei­kė.

Vaiz­do me­džia­ga bu­vo pa­ro­dy­ta ir vai­ko tė­vams, ku­rie įsi­ti­ki­no, kad jų sū­nus Vil­ka­viš­kio gat­vė­je net ne­bu­vo, jo­kios prie jo pri­va­žia­vu­sios ma­ši­nos taip pat ne­bu­vo ir joks vy­ras sū­naus ne­si­vi­jo.

Šiau­lie­tis, įsi­ti­ki­nęs, kad sū­nui nie­kas ne­grė­sė ir šiuo me­tu ne­gre­sia, pa­pra­šė ty­ri­mą nu­trauk­ti. Ka­dan­gi ber­niu­ko tė­vai ne­su­ti­ko, kad jų sū­nus bū­tų ap­klaus­tas, jo fan­ta­zi­jos mo­ty­vo su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko.

Po­li­ci­ja ver­ti­na tė­vų rū­pes­tį sa­vo vai­ku ir tuo, kad pa­si­ti­kė­jo po­li­ci­ja bei vai­ko pa­sa­ko­ji­mu pa­si­da­li­jo su pa­rei­gū­nais. Po­li­ci­jos pa­rei­ga ir yra tir­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar­ba iš­sklai­dy­ti ne­pag­rįs­tus įta­ri­mus. Tik neiš­siaiš­ki­nus si­tua­ci­jos, ne­ver­tė­tų sa­vo ne­ri­mu da­ly­tis so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, nes taip be pa­grin­do bau­gi­na­mi ki­ti žmo­nės.

Komentarai

tikras joniškietis    Pir, 2020-03-16 / 16:29
Tikrai - vertėjo nubausti tėvą, nes, jei būtų pasakojęs tiesą, o ne skleidęs, galimai, maskolių sukurtą propagandą, būtų leidęs apklausti vaiką - ką slėpė?
tata    Pir, 2020-03-16 / 19:52
Įdomu kiek policijai kainavo šis tyrimas? kodėl nenubaustas tėvas už melagingą pranešimą arba bent jau už vaiko nepriežiūrą?
miestietis    Tre, 2020-03-18 / 12:51
Dabar ir tų vaikų fantazijos sueuropėjo- dėdė, priekabiavo, kažkur nori nuvežti ir panašiai. Mano vaikystėje ir fantazijos buvo vaikiškos- ragana, kaščėjus nemirtingasis, slibinas ir panašiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.