Neblaivus vairuotojas čiupo policininko ginklą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kur­šė­niš­kis Ben­ja­mi­nas Jac­kū­nas tu­rės at­lik­ti 50 pa­rų areš­to baus­mę Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.
54 me­tų kur­šė­niš­kis Ben­ja­mi­nas Jac­kū­nas bu­vo tei­sia­mas už at­si­sa­ky­mą pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą bei pa­si­kė­si­ni­mą pa­grob­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui pri­klau­san­tį šau­na­mą­jį gink­lą. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­nu­sį vy­rą pri­pa­ži­no kal­tu.

Už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą teis­mas B. Jac­kū­nui pa­sky­rė vie­nu treč­da­liu su­ma­žin­tą ga­lu­ti­nę baus­mę – 50 pa­rų areš­to, baus­mę at­lie­kant Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Teis­mo spren­di­mu, nu­teis­ta­jam pa­skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė – spe­cia­lios tei­sės vai­ruo­ti ke­lių trans­por­to prie­mo­nės atė­mi­mą tre­jiems me­tams. Taip pat kon­fis­kuo­ta B. Jac­kū­nui pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio "Volks­wa­gen" pu­sės ver­tės ati­tin­kan­ti pi­ni­gų su­ma – 1 500 eu­rų.

By­la teis­me iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to įro­dy­mų ty­ri­mo tvar­ka. B. Jac­kū­nas sa­vo kal­tės ne­nei­gė. Jis paaiš­ki­no, jog tuo mo­men­tu tie­siog pa­si­da­vė spon­ta­niš­kai min­čiai gink­lą nu­kreip­ti į sa­ve, la­bai gai­lė­jo­si dėl sa­vo poel­gio.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, jog kal­ti­na­mo­jo at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė yra ta, kad jis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs ink­ri­mi­nuo­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas ir nuo­šir­džiai gai­li­si. Jo at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė – nu­si­kals­ta­mą vei­ką kur­šė­niš­kis pa­da­rė bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, ir tai tu­rė­jo įta­kos nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mui.

By­los duo­me­ni­mis, nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas praė­ju­sių­jų me­tų rug­sė­jo 3 die­ną, li­kus va­lan­dai iki vi­dur­die­nio, Tel­šių mies­te, kai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Plun­gės gat­vė­je su­stab­dė B. Jac­kū­no vai­ruo­ja­mą mik­roau­to­bu­są "Volks­wa­gen".

Pa­rei­gū­nai įta­rė, kad vai­ruo­to­jas ne­blai­vus ir no­rė­jo pa­tik­rin­ti jo blai­vu­mą, bet pa­sta­ra­sis at­si­sa­kė tai da­ry­ti.

Aiš­ki­nan­tis si­tua­ci­ją, vai­ruo­to­jas ne­ti­kė­tai abiem ran­ko­mis stvė­rė už vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos pa­tru­lio tar­ny­bi­nio šau­na­mo­jo gink­lo ran­ke­nos ir dėk­lo, ku­rie bu­vo pri­tvir­tin­ti prie pa­rei­gū­no dir­žo, ir stip­riai juos pa­trau­kė į sa­ve.

Ko­le­gai pa­dė­ti pri­puo­lė ša­lia sto­vė­jęs ki­tas pa­tru­lis. Vai­ruo­to­jas gink­lą pa­lei­do ir vi­si trys vy­rai griu­vo ant ša­li­gat­vio.

Vy­riau­sia­sis pa­tru­lis griū­da­mas su­si­ža­lo­jo, jam nu­sta­ty­tas ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos