Mokymo centro eksvadovas teisiamas dėl beveik milijono eurų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bu­vęs "Šiau­lių dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­ro" (ŠDRMC) di­rek­to­rius Min­dau­gas Dėl­kus bus tei­sia­mas dėl be­veik mi­li­jo­no eu­rų pa­si­sa­vi­ni­mo.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta 82 to­mų by­la, ku­rio­je ga­li­mu pikt­nau­džia­vi­mu, di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu ir jo iš­švais­ty­mu, nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to le­ga­li­za­vi­mu, su­kčia­vi­mu bei ki­tais nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­mas bu­vęs "Šiau­lių dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­ro" (ŠDRMC) di­rek­to­rius Min­dau­gas Dėl­kus.

Žai­dė au­to­mo­bi­lių nuo­mo­mis

Su­dė­tin­go­mis nu­si­kals­ta­mų vei­kų sche­mo­mis pra­tur­tė­ti ban­dęs 45-erių M. Dėl­kus kal­ti­na­mas pa­gal de­vy­nis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius dėl 25 nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mo.

By­lo­je kal­ti­ni­mai dėl nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­reikš­ti dar trims as­me­nims – bu­vu­sio ŠDRMC di­rek­to­riaus žmo­nai J. D., bu­vu­siam Šiau­lių fut­bo­lo klu­bo "Ju­ven­ta" pre­zi­den­tui K. B. ir vie­nos vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­riui L. G. Dar pen­ki as­me­nys iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą.

STT Šiau­lių val­dy­bos ir Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ty­ri­mo gru­pės at­lik­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad 2003–2014 me­tais bu­vęs ŠDRMC va­do­vas, klas­to­da­mas do­ku­men­tus, sa­vo ir ar­ti­mų as­me­nų var­du re­gist­ra­vo au­to­mo­bi­lius ir juos nuo­mo­jo jo pa­ties va­do­vau­ja­mai vie­ša­jai įstai­gai. Ar­ti­mie­ji apie su­da­ro­mų san­do­rių es­mę ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mus ne­ži­no­jo. Skir­tin­gu lai­ko­tar­piu su­mos, ku­rias mo­ky­mo įstai­ga mo­kė­da­vo už trans­por­to prie­mo­nių nuo­mą siek­da­vo dau­giau nei 4000 li­tų per mė­ne­sį. Gau­ta nuo­mos už trans­por­to prie­mo­nes su­ma kai ku­riais at­ve­jais net ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų vir­ši­jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo ver­tę. Iš vi­so bu­vo iš­nuo­mo­ti aš­tuo­ni leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, du au­to­bu­sai, mik­roau­to­bu­sas ir kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis.

Kal­ti­na­ma­sis pa­ts dis­po­nuo­da­vo au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų pri­si­jun­gi­mų prie są­skai­tų duo­me­ni­mis ir mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis. To­kiu bū­du jis iš vi­so pa­si­sa­vi­no dau­giau nei 286 tūks­tan­čius eu­rų (986 tūks­tan­čių li­tų) ŠDRMC lė­šų.

Įdar­bi­no su­tuok­ti­nę

Ty­ri­mo me­tu taip pat nu­sta­ty­ta, kad nuo 2008 me­tų mo­ky­mo cent­re di­rek­to­rius į pro­jek­tų va­do­vės pa­rei­gas bu­vo fik­ty­viai įdar­bi­nęs sa­vo žmo­ną.

Mo­te­ris įstai­go­je rea­liai ne­dir­bo, bet gau­da­vo dar­bo už­mo­kes­tį. 2011 me­tais su­tuok­ti­nė bu­vo fik­ty­viai įdar­bin­ta dar kar­tą – pra­dė­jo ei­ti vie­no ŠDRMC įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mo ES lė­šų, va­do­vės pa­rei­gas.

2009–2011 me­tais ji taip pat bu­vo išė­ju­si nėš­tu­mo ir gim­dy­mo ato­sto­gų, ga­vo mo­ti­nys­tės bei li­gos iš­mo­kas, ku­rios sie­kė be­veik 17 tūks­tan­čių eu­rų.

Iš vi­so dėl šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų ŠDRMC, Švie­ti­mo moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bai pa­da­ry­ta dau­giau nei 100 tūks­tan­čių eu­rų (345 tūks­tan­čių li­tų) ža­la.

Įs­tai­gos pi­ni­gai bu­vo pa­si­sa­vi­na­mi dar ir ki­tais bū­dais. ŠDRMC var­du ir lė­šo­mis bu­vo ap­mo­ka­ma in­ter­ne­to tie­ki­mo pa­slau­ga va­do­vo na­muo­se, per­ka­mos sta­ty­bi­nės me­džia­gos, ku­rios bu­vo nau­do­ja­mos bu­vu­sio di­rek­to­riaus žmo­nai, uoš­viams pri­klau­san­čiuo­se re­mon­tuo­ja­muo­se ir sta­to­muo­se ob­jek­tuo­se, Šiau­lių fut­bo­lo klu­bo įren­gia­ma­me sta­dio­ne.

Šiuo fut­bo­lo klu­bu nau­do­ta­si taip pat sie­kiant pa­si­pel­ny­ti. 2008–2013 me­tais su įvai­rio­mis už­da­ro­sio­mis ak­ci­nė­mis bend­ro­vė­mis su­da­ry­tos ne ma­žiau kaip 49 pa­ra­mos su­tar­tys, ku­rių pa­grin­du kaip pa­ra­ma bu­vo per­ves­tos pi­ni­gi­nės lė­šos.

Bu­vęs klu­bo pre­zi­den­tas di­džią­ją da­lį lė­šų – dau­giau nei 218 tūkst. eu­rų ne­pag­rįs­tai per­da­vė bu­vu­siam ŠDRMC va­do­vui. Sie­kiant nu­slėp­ti ne­tei­sė­tą lė­šų per­da­vi­mą pa­sta­ra­jam, bu­vo klas­to­ja­mi bu­hal­te­ri­niai do­ku­men­tai ir ap­gau­lin­gai tvar­ko­ma klu­bo ap­skai­ta.

Be vi­sų šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų bu­vęs ŠDRMC va­do­vas 2010 me­tais įkū­rė vie­šą­ją įstai­gą, ku­ri bu­vo nau­do­ja­ma kaip prie­dan­ga ne­tei­sė­tai veik­lai nu­slėp­ti. Kal­ti­na­ma­sis sie­kė, kad kuo dau­giau ŠDRMC lė­šų bū­tų ne­tei­sė­tai ir ne­pag­rįs­tai per­kel­ta į mi­nė­tą vie­šą­ją įstai­gą, o jis vė­liau šias lė­šas ga­li­mai ga­lė­tų už­val­dy­ti ir pa­nau­do­ti sa­vo as­me­ni­niams po­rei­kiams.

Tarp ŠDRMC ir vie­šo­sios įstai­gos bu­vo pa­si­ra­šy­tos 53 su­tar­tys dėl įvai­rių pa­slau­gų, tarp jų – va­ly­mo, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, vir­tu­vės ir ka­vos per­trau­kė­lių ren­gi­mo, 2 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio su prie­ka­ba nuo­mos. Be­veik pu­sė vi­sų su­da­ry­tų san­do­rių bu­vo aki­vaiz­džiai ne­su­tam­pan­tys su ŠDRMC in­te­re­sais, eko­no­miš­kai ne­pag­rįs­ti, fi­nan­siš­kai ne­nau­din­gi ir ne­lo­giš­ki. Už vi­sus šiuos san­do­rius vie­ša­jai įstai­gai bu­vo ne­pag­rįs­tai su­mo­kė­ta dau­giau nei 207 tūks­tan­čių eu­rų su­ma.

Taip pat ty­ri­mo me­tu su­rink­ta duo­me­nų, kad nu­sle­piant tik­rą­ją ne­tei­sė­tą lė­šų kil­mę, su­da­rant įvai­rius fik­ty­vius san­do­rius, už nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tus pi­ni­gus įgy­ti dve­ji apar­ta­men­tai Bul­ga­ri­jo­je, ki­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas (ša­lia di­rek­to­riaus na­mų esan­tis skly­pas, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė), trans­por­to prie­mo­nės.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­riam va­do­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras A. Kar­pa­lo­vas, me­tu ap­klaus­ta 130 liu­di­nin­kų, at­lik­tos aš­tuo­ni bend­ro­vių ir fi­zi­nių as­me­nų ūki­nės-fi­nan­si­nės vei­kos ty­ri­mai, ra­šy­se­nos ty­ri­mai. Nus­ta­ty­ta, kad bend­rai pa­da­ry­ta ža­la sie­kia be­veik mi­li­jo­ną eu­rų.

Kal­ti­na­mie­ji su­tuok­ti­niai kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta. Bu­vęs fut­bo­lo klu­bo va­do­vas ir vie­šo­sios įstai­gos va­do­vas pri­pa­žįs­ta pri­si­dė­ję prie nu­si­kals­ta­mų vei­kų įgy­ven­di­ni­mo.

By­lo­je pa­reikš­ta ieš­ki­nių už dau­giau nei 700 tūks­tan­čius eu­rų. Ci­vi­li­niams ieš­ki­niams už­tik­rin­ti yra už­dė­tas areš­tas kal­ti­na­mų­jų kil­no­ja­mam ir ne­kil­no­ja­mam tur­tui, pi­ni­gi­nėms lė­šoms są­skai­to­se.

Komentarai

Ir dar..    Ant, 2019-11-26 / 08:24
Juventus futbolo direktorius d.g. Turetu zinoti viska apie reikaliukus..Idomus dalyksi dedasi su tais svaruoliais
miestietis    Ant, 2019-11-26 / 10:35
Labai keista, kad valstybinio pavaldumo organizacijai nuo 2003 iki 2014 metų niekas neatliko audito, ar atliko, bet užrištomis akimis, o jei užrištomis, tai teisiamųjų suolelis turi pailgėti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.