"Mokomukas" pateko į eismo įvykį

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lis "Da­cia Dok­ker" kliu­dy­tas mo­ko­ma­jam gol­fui pa­su­kus de­ši­nėn.

Sau­sio 8 die­ną, po de­vin­tos va­lan­dos ry­to, Šiau­liuo­se, Vy­tau­to ir Dva­ro gat­vių san­kry­žo­je, mo­ko­ma­sis au­to­mo­bi­lis "VW Golf", vai­ruo­ja­mas 18-me­tės mo­ki­nės ir 65 me­tų inst­ruk­to­riaus, su­ko į de­ši­nę ir su­si­dū­rė su au­to­mo­bi­liu "Da­cia Dok­ker", ku­rį vai­ra­vo 26 me­tų vy­ras.

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio "Da­cia Dok­ker" 31-erių ke­lei­vis.

Dėl juos­mens slanks­te­lio sker­si­nės atau­gos lū­ži­mo, kak­lo raiš­čių pa­tem­pi­mo ir gal­vos su­mu­ši­mo su­ža­lo­ta­sis gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.