Kelmės savivaldybės bendrovės pastate tyvuliavo naminė degtinė

Aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mo pra­dė­ję pa­rei­gū­nai pa­rei­gū­nai aiš­kin­sis ir tai, kur ne­le­ga­lus gė­ri­mas bu­vo pa­ga­min­tas.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams įkliu­vo 55 me­tų vy­ras, dar­bo­vie­tė­je lai­kęs na­mi­nu­kę.

Tik­rin­da­mi gau­tą in­for­ma­ci­ją, pa­rei­gū­nai Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­čio mies­te­ly­je gy­ve­nan­čio as­mens UAB, pri­klau­san­čios Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, pa­sta­te ap­ti­ko 100 lit­rų skaid­raus skys­čio, tu­rin­čio spe­ci­fi­nio na­mi­nės deg­ti­nės kva­po. Na­mi­nu­kė bu­vo iš­pils­ty­ta į ke­tu­rias 25 lit­rų tal­pyk­las.

Tam pa­čiam as­me­niui pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je, esan­čio­je Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je, ras­ti ir paim­ti du pu­sant­ro lit­ro tal­pos bu­te­liai pil­ni to pa­čio skaid­raus skys­čio.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mo.