Kelio vingyje automobilis tapo nevaldomas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ke­lio vin­gy­je au­to­mo­bi­lis nu­skrie­jo nuo ke­lio ir nu­si­lei­do ant sto­go.
Sau­sio 5-osios ry­tą, po šeš­tos va­lan­dos, Šiau­lių ra­jo­ne, Pakš­te­lių kai­me, ke­ly­je Kuršėnai–Mažeikiai, 50-me­tis vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė sa­vo au­to­mo­bi­lio BMW 318.

Ke­lio vin­gy­je į de­ši­nę au­to­mo­bi­lis įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­vir­to.

Nu­ken­tė­jo vai­ruo­to­jas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė ga­lė­jo įvyk­ti vai­ruo­to­jui ne­pa­si­rin­kus sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio esant ap­le­dė­ju­siai dan­gai.