Įsipainiojo gelbėdamas draugą

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gir­to vai­ruo­to­jo smū­gis į na­mo sie­ną – tik da­lis in­ci­den­to Smil­gių kai­me.

Gir­to drau­go su­kel­tą eis­mo įvy­kį mas­kuo­ti su­gal­vo­jęs ke­lei­vis pri­si­vi­rė ko­šės – areš­ti­nė­je at­si­dū­rė kar­tu su vai­ruo­to­ju.

Rug­sė­jo 27-osios va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne, Smil­gių kai­me, ne­blai­vus (2,17 pro­mi­lės) 40 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį "VW Golf", jo ne­su­val­dė ir at­si­tren­kė į na­mo sie­ną.

Po eis­mo įvy­kio kar­tu va­žia­vęs ne­blai­vus (1,77 pro­mi­lės) 30-me­tis per­sė­do prie vai­ro ir au­to­mo­bi­lį pa­trau­kė iš įvy­kio vie­tos, pa­va­žiuo­da­mas to­liau nuo na­mo.

Įta­ria­mie­ji už­da­ry­ti į areš­ti­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.