Į kelią išbėgo arklys

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Skau­džios au­to­mo­bi­lio ir ark­lio su­si­dū­ri­mo pa­sek­mės. Me­di­kų pri­rei­kė su­ža­lo­tam au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui.

Spa­lio 4-osios ry­tą, prieš sep­ty­nias, ke­lio Smilgiai–Pakruojis 13-aja­me ki­lo­met­re au­to­mo­bi­lio "Ford Ga­la­xy" 36 me­tų vai­ruo­to­jas par­tren­kė ne­ti­kė­tai į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį iš­bė­gu­sį ark­lį.

Vai­ruo­to­jas dėl dau­gi­nių del­na­kau­lio lū­ži­mų, pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

Eis­mo įvy­kio me­tu ark­lys, ku­rį po ava­ri­jos per­va­žia­vo ir dar vie­nas au­to­mo­bi­lis, nu­gai­šo.