Girtoje avarijoje sužalota keleivė

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Iš ša­lu­ti­nio ke­lio iš­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis "VW" už­tvė­rė ke­lią pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­siam au­to­mo­bi­liui.

Sek­ma­die­nį va­ka­re ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das 85-aja­me ki­lo­met­re, Kel­mės ra­jo­ne, 55 me­tų vy­ras, ku­riam nu­sta­ty­tas 1,75 pro­mi­lės gir­tu­mas, vai­ruo­da­mas trans­por­to prie­mo­nę "VW Lu­po", iš­va­žia­vo iš kai­rė­je pu­sė­je esan­čio ša­lu­ti­nio ke­lio į pa­grin­di­nį ke­lią ir ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu iš de­ši­nės at­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio "Vol­vo XC-90".

Eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­ta "VW Lu­po" ke­lei­vė.

54-erių mo­te­ris dėl po­lit­rau­mos gy­do­ma chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.