Girtas sunkvežimio vairuotojas nuvažiavo nuo kelio

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Už tai, kad vai­ra­vo gir­tas, sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jui teks sto­ti prieš teis­mą.

Sek­ma­die­nį, prieš 10 va­ka­ro, Kel­mės ra­jo­no Pa­ši­lės kai­me 50 me­tų vy­ras vai­ra­vo sunk­ve­ži­mį "Vol­vo" su pusp­rie­ka­be ir, ne­su­val­dęs trans­por­to prie­mo­nės, nu­va­žia­vo nuo ke­lio.

Ava­ri­jos su­kė­lė­jas, nu­sta­čius, kad vai­ra­vo ne­blai­vus, su­lai­ky­tas. Jam nu­sta­ty­tas be­veik dvie­jų pro­mi­lių gir­tu­mas.

Gir­to vai­ruo­to­jo at­žvil­giu iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.