Bus teisiama į šiauliečius nusitaikiusi tarptautinė organizuota gauja

Asociatyvi nuo­tr.
Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­tas teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rios iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Šiau­lių ir Klai­pė­dos ap­skri­čių po­li­ci­ja. Kal­ti­ni­mai pa­da­rius la­bai sun­kias ir sun­kias nu­si­kals­ta­mas vei­kas pa­reikš­ti še­šiems Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos pi­lie­čiams.
Nu­ken­tė­ju­sie­ji – dau­giau­siai Šiau­lių gy­ven­to­jai.

Pla­nuo­ta su­muš­ti, su­sprog­din­ti, nu­šau­ti

Še­še­tas kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tu in­for­ma­ci­jos rin­ki­mu, dis­po­na­vi­mu šau­na­mai­siais gink­lais, sprog­me­ni­mis ir su­klas­to­tais as­mens do­ku­men­tais, pa­si­kė­si­ni­mu vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du su­nai­kin­ti di­de­lės ver­tės tur­tą. Taip pat jie kal­ti­na­mi pa­si­kė­si­ni­mu sun­kiai su­trik­dy­ti as­mens svei­ka­tą ir dviem pa­si­kė­si­ni­mais nu­žu­dy­ti as­me­nį dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą ne­tru­kus sės trys Lie­tu­vos ir trys Lat­vi­jos pi­lie­čiai. Įta­ria­ma, kad pa­sta­rie­ji bu­vo pa­si­telk­ti vie­nai lie­tu­vių su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu su­si­ju­siai gru­puo­tei su­ve­dant są­skai­tas su jiems neį­ti­ku­siais as­me­ni­mis.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, vie­no kal­ti­na­mų­jų iš Lie­tu­vos nu­ro­dy­mu Lat­vi­jos pi­lie­tis ga­li­mai vyk­dė ne­tei­sė­tą už­sa­ko­vą do­mi­nan­čių as­me­nų bei jų šei­mų se­ki­mą. Nie­ko neį­ta­rian­tys žmo­nės bu­vo slap­ta fil­muo­ja­mi, aiš­ki­na­ma­si jų die­not­var­kė, ju­dė­ji­mo marš­ru­tai. Žmo­nės bu­vo se­ka­mi ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Len­ki­jo­je.

Kai ku­riuos iš sek­tų as­me­nų bu­vo su­pla­nuo­ta nu­žu­dy­ti, sun­kiai su­ža­lo­ti ar su­nai­kin­ti jų tur­tą. Ta­čiau kal­ti­na­mie­siems ne­pa­vy­ko sėk­min­gai šių pla­nų įgy­ven­din­ti.

2017 me­tų rug­sė­jį me­ta­li­niais stry­pais gink­luo­tų vy­rų prie na­mų už­pul­tas šiau­lie­tis nuo jų sėk­min­gai ap­si­gy­nė ir pri­ver­tė spruk­ti pa­čius už­puo­li­kus.

2017 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį bu­vo pa­si­kė­sin­ta vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du su­nai­kin­ti di­de­lės ver­tės tur­tą – bran­gia­kai­lių žvė­re­lių fer­mą, įsi­kū­ru­sią Šiau­lių ra­jo­ne. Ji bu­vo pa­deg­ta, ta­čiau gais­rą lai­ku pa­ste­bė­jus ir už­ge­si­nus, dau­giau nei 260 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės tur­tas iš­sau­go­tas.

2018 me­tų sau­sį Klai­pė­do­je bu­vo pa­si­kė­sin­ta į Ru­si­jos pi­lie­čio gy­vy­bę – laip­ti­nė­je į jį iš pis­to­le­to pa­leis­ti ne ma­žiau kaip 7 šū­viai, ta­čiau į ko­jas su­žeis­tas vy­ras su­ge­bė­jo pa­bėg­ti ir li­ko gy­vas.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, dar vie­ną Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tį vy­rą kal­ti­na­mie­ji iš pra­džių pla­na­vo nu­šau­ti, kai jis bė­gio­ja par­ke, ta­čiau vė­liau pla­nus pa­kei­tė. Prie mi­nė­to vy­ro au­to­mo­bi­lio slap­ta bu­vo pri­tvir­tin­tas sa­va­dar­bis sprog­muo, ku­ris 2018 me­tų lie­pą bu­vo su­sprog­din­tas. Tuo me­tu au­to­mo­bi­liu va­žia­vo ne tik šiau­lie­tis, su ku­riuo kal­ti­na­mie­ji no­rė­jo su­si­do­ro­ti, bet ir jo žmo­na bei ma­ža­me­tis vai­kas. Tik to­dėl, kad nu­griau­dė­jus spro­gi­mui vai­ruo­to­jas su­ge­bė­jo su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį, ja­me bu­vę žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Už pro­fe­sio­na­lų ty­ri­mą – "Me­tų sek­lio" no­mi­na­ci­ja

Šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ris bu­vo no­mi­nuo­tas kon­kur­se "Me­tų sek­lys", at­li­ko jung­ti­nės kri­mi­na­lis­tų pa­jė­gos – Klai­pė­dos ir Šiau­lių ap­skri­čių vy­riau­sių­jų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro pa­rei­gū­nai. Jung­ti­niai ty­rė­jų gru­pei va­do­va­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras.

At­lie­kant šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Lie­tu­vos pa­rei­gū­nams te­ko ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Veng­ri­jos, Bal­ta­ru­si­jos tei­sė­sau­gi­nin­kais. Šių nu­si­kal­ti­mų išaiš­ki­ni­mui bu­vo ski­ria­mas ypa­tin­gas pa­rei­gū­nų dė­me­sys, ku­ris pa­dė­jo už­kar­dy­ti ga­li­mą skir­tin­gų su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu su­si­ju­sių gru­puo­čių prieš­prie­šą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos