Britas įtarimų neatsikratė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ni­ge­las Je­re­my Ma­cau­lay pra­šy­mas nu­trauk­ti jo at­žvil­giu at­lie­ka­mą nu­žu­dy­mo ty­ri­mą li­ko neiš­girs­tas – įta­ri­mų vy­ras neat­sik­ra­tė.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas ne­pa­ten­ki­no Bri­ta­ni­jos pi­lie­čio 42-ejų Ni­ge­lo Je­re­my Ma­cau­lay gy­nė­jo pra­šy­mo nu­trauk­ti šiuo me­tu at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį nu­žu­dy­mo ty­ri­mą dėl jo vil­ki­ni­mo bei pa­nai­kin­ti su šiuo iki­teis­mi­niu ty­ri­mu su­si­ju­sias kar­do­mą­sias prie­mo­nes.
Ni­ge­las Je­re­my Ma­cau­lay įta­ria­mas sa­vo žmo­nos 28 me­tų šiau­lie­tės Sand­ros Gra­fi­ni­nos nu­žu­dy­mu.

Spren­di­mą ne­nut­rauk­ti ty­ri­mo teis­mas mo­ty­va­vo tuo, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas in­ten­sy­viai ir jo­kių by­los vil­ki­ni­mo po­žy­mių neįž­velg­ta.

Per­nai lie­pą din­gu­si šiau­lie­tė S. Gra­fi­ni­nos kū­nas ne­ras­tas iki šiol. N. J. Ma­cau­lay bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl su­tuok­ti­nės nu­žu­dy­mo.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pi­lie­tis bu­vo su­lai­ky­tas praė­jus mė­ne­siui po S. Gra­fi­ni­nos din­gi­mo – per­nai, rugp­jū­čio 4 die­ną.

Nu­žu­dy­mu įta­ria­mą ir kal­tę nei­gian­tį bri­tą var­žo jam pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – iš vy­ro yra paim­ti do­ku­men­tai, be to, jis kas die­ną pri­va­lo re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­sas nu­ma­tęs, kad vil­ki­na­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ga­li bū­ti nu­trauk­tas nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­džios praė­jus de­vy­niems mė­ne­siams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.