Benamis mirė nuo daugybės smūgių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pen­ki nu­žu­dy­mu ir ki­tais nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­mi šiau­lie­čiai ne­tru­kus stos prieš Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą.
Pen­ki šiau­lie­čiai, 2019 me­tų lie­pos pa­bai­go­je nu­žu­dę vy­rą, taip pat įta­ria­mi vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mu, o vie­nas jų – ir ne­žy­miu svei­ka­tos su­trik­dy­mu, ne­tru­kus stos prieš Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Šiau­lių ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, me­tu bu­vo nu­sta­ty­tos ap­lin­ky­bės dėl Šiau­lių mies­te esan­čio­je Ly­ros gat­vė­je tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sių san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si.

At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą paaiš­kė­jo, kad vi­si kar­tą ar dau­giau teis­ti šiau­lie­čiai lei­do va­sa­ros va­ka­rus var­to­da­mi al­ko­ho­lį vie­šo­je vie­to­je ar prie vie­no iš pie­ti­nia­me mies­to ra­jo­ne esan­čių ba­rų. Dviem kal­ti­na­mie­siems – 20-me­čiui ir 39-erių vy­rams – kar­tą va­ka­ro­jant ant suo­liu­ko su bu­te­liais ran­ko­se, ki­lo min­tis su­ras­ti pa­žįs­ta­mą be­na­mį, ku­ris esą pa­vo­gė iš vie­no iš su­gė­ro­vų pi­ni­gus. Tą pa­tį va­ka­rą be­na­miui pa­si­ro­džius ne­to­lie­se, vy­rai iš­lie­jo pyk­tį jį su­muš­da­mi.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­tais duo­me­ni­mis, ki­tą va­ka­rą jau di­des­nė kom­pa­ni­ja vy­rų lei­do lai­ką ba­re. Bū­da­mi ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio jie su­gal­vo­jo vėl su­ras­ti tą pa­tį be­na­mį ir jį pa­mo­ky­ti.

Pa­ke­liui su­ti­kę pa­žįs­ta­mą, ku­ris ve­džio­jo šu­nį, jie kar­tu pa­trau­kė link dau­gia­bu­čio laip­ti­nės, kur ir ra­do sa­vo au­ką. Kal­ti­na­mie­ji pa­si­keis­da­mi puo­lė vy­rą ir jį su­mu­šė. Smur­tau­to­jai, ku­pi­ni ag­re­si­jos, pa­si­keis­da­mi lai­kė už pa­va­dė­lio šu­nį, kad kiek­vie­nas ga­lė­tų su­duo­ti vy­rui.

Kal­ti­na­mie­ji ne­tru­kus spru­ko, o pro ša­lį ėję žmo­nės iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Vy­ras bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­nę, ta­čiau po ke­lių pa­rų jo gy­vy­bė už­ge­so.

Kai ku­rie kal­ti­na­mie­ji sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta, vie­nas smur­tau­to­jas pri­pa­žįs­ta tik iš da­lies, o dar vie­nas – nei­gia.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už nu­žu­dy­mą nu­ma­to lais­vės atė­mi­mą nuo 8 iki 20 me­tų ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki gy­vos gal­vos, už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą – vie­šuo­sius dar­bus ar­ba bau­dą, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki dve­jų me­tų, o už ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą – vie­šuo­sius dar­bus ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki vie­ne­rių me­tų.

Susijusios naujienos