Avarijos priežastis – sprogusi padanga

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lis "Re­nault Me­ga­ne" nuo ke­liuo nu­skrie­jo spro­gus pa­dan­gai.

Spa­lio 18-osios prieš­pie­tį Pak­ruo­jo ra­jo­no ke­ly­je Rimšoniai–Balsiai-Ro­za­li­mas, 60 me­tų vai­ruo­to­ja au­to­mo­bi­liu "Re­nault Me­ga­ne", spro­gus au­to­mo­bi­lio pa­dan­gai ir esant šla­piai ke­lio dan­gai, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio į pa­ke­lės grio­vį.

Eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis, su­ža­lo­ta vai­ruo­to­ja ir ke­lei­vė.

Vai­ruo­to­ja dėl gal­vos su­mu­ši­mo iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

65 me­tų ke­lei­vė krū­ti­nės su­mu­ši­mo gy­do­ma Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.