Avariją sukėlė taksi automobilis

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Tak­si au­to­mo­bi­lis "Opel Za­fi­ra" san­kry­žo­je iš­lin­do tie­siai prieš pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sį "Au­di A4 Avant".

Ket­vir­ta­die­nį, apie pu­sę de­šim­tos ry­to, Šiau­lių ra­jo­ne, Sut­kū­nų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, tak­si au­to­mo­bi­lio "Opel Za­fi­ra" vai­ruo­to­jas, iš ša­lu­ti­nio ke­lio su­kda­mas į kai­rę, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu tie­siai va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio "Au­di A4 Avant", vai­ruo­ja­mo 37 me­tų vy­ro.

Au­to­mo­bi­liams su­si­dū­rus, nu­ken­tė­jo tak­si 55 me­tų vai­ruo­to­jas, jis pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.