Per ava­ri­ją su­ža­lo­ti trys žmo­nės

Jus­ti­nos NAR­KE­VI­ČIE­NĖS "Facebook" nuo­tr.
Ne­val­do­mas au­to­mo­bi­lis „Hon­da“ nu­skrie­jo nuo ke­lio ir rė­žė­si į gat­vės ap­švie­ti­mo stul­pą. Nu­ken­tė­ju­siuo­sius iš­va­da­vo ug­nia­ge­siai.
Ko­vo 15–osios pa­va­ka­rę, Šiau­liuo­se, V. Grin­ke­vi­čiaus gat­vė­je, 62 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Hon­da CR–V“, nu­va­žia­vęs nuo ke­lio, at­si­tren­kė į gat­vės ap­švie­ti­mo stul­pą ir me­džius.
Po eis­mo įvy­kio vi­si au­to­mo­bi­liu va­žia­vę as­me­nys iš­vež­ti į li­go­ni­nę. Juos iš vi­siš­kai su­lam­dy­to au­to­mo­bi­lio, pa­nau­do­ję plės­tu­vus ir hid­rau­li­nes žirk­les, iš­lais­vi­no gel­bė­to­jai.

Vai­ruo­to­jas po me­di­kų ap­žiū­ros su­ža­lo­ji­mus gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai. 62–ejų ke­lei­vė su­ža­lo­ji­mus gy­do­si taip pat am­bu­la­to­riš­kai.

Tuo tar­pu 33 me­tų ke­lei­vis dėl dau­gy­bi­nių trau­mų pa­gul­dy­tas į Šiau­lių res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės chi­rur­gi­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių.