Automobilis sustojo ant stogo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Au­to­mo­bi­lio "Ško­da Ye­ti" skry­dis ir nu­si­lei­di­mas.

Antradienį po aš­tuo­nių ry­to Šiau­lių ra­jo­ne, Luk­šių kai­me, į Šiau­lių pu­sę va­žia­vu­sios "Ško­dos Ye­ti" 26 me­tų vai­ruo­to­jas rė­žė­si į sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį "Fiat". Nuo smū­gio ško­da at­šo­ko, ver­tė­si ir nu­si­lei­do ra­tais į vir­šų.

"Ško­da Ye­ti" vai­ruo­to­ją nuo rim­tų su­ža­lo­ji­mų iš­gel­bė­jo lai­ku iš­si­sklei­du­sios oro pa­gal­vės – vy­ras at­si­pir­ko tik al­kū­nės su­mu­ši­mu, tad po me­di­kų ap­žiū­ros jis iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Fia­te ava­ri­jos mo­men­tu žmo­nių ne­bu­vo.