Atversta mediko kyšių byla

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Dai­nius kal­ti­na­mas ky­šio paė­mi­mu.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­me po ke­tu­rių neį­vy­ku­sių po­sė­džių pa­ga­liau pra­dė­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je yra še­ši kal­ti­na­mie­ji: Šiau­liuo­se dir­ban­tis gy­dy­to­jas Kęs­tu­tis Dai­nius, kal­ti­na­mas dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo už be­si­gy­dan­tiems as­me­nims su­teik­tas me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas, ir pen­ki pa­cien­tai, kal­ti­na­mi dėl gy­dy­to­jų pa­pir­ki­mo. Vie­nas pa­cien­tas kal­ti­na­mas su­kčia­vi­mu.

Nu­ša­lin­ti tei­sė­ją ne­pa­vy­ko

Pir­ma­die­nį įvy­ku­sia­me teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vo vi­si kal­ti­na­mie­ji.

Po­sė­džio pra­džio­je kal­ti­na­ma­sis Vla­das Ba­ra­naus­kas pa­tei­kė pra­šy­mą dėl tei­sė­jo Mar­ty­no Gal­vi­čiaus nu­ša­li­ni­mo. Kal­ti­na­ma­sis nu­ro­dė, kad mi­nė­tas tei­sė­jas 2017 me­tais priė­mė nu­ta­ri­mą jo ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je, ta­čiau aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas spren­di­mą pa­nai­ki­no. Anot V. Ba­ra­naus­ko, jam ke­lia abe­jo­nių, ar teis­mas priims ne­ša­liš­ką spren­di­mą šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.

Teis­mas nu­ro­dė, kad kal­ti­na­mo­jo ar­gu­men­tai yra ne­pag­rįs­ti, to­dėl pra­šy­mas nu­ša­lin­ti tei­sė­ją ne­ten­kin­tas.

Pab­rėž­ta, kad 2016–2017 me­tais, nag­ri­nė­jant ad­mi­nist­ra­ci­nę V. Ba­ra­naus­ko by­lą, bu­vo sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti dėl as­mens ga­lė­ji­mo da­ly­vau­ti teis­mo po­sė­džiuo­se, nes teis­mui bu­vo pa­tei­kia­mi nein­for­ma­ty­vūs pra­šy­mai dėl po­sė­džių ati­dė­ji­mo.

Teis­mo po­sė­dy­je Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ro­ras An­dej Mir­nyj pa­gar­si­no kal­ti­na­mą­jį ak­tą. Še­ši as­me­nys kal­ti­na­mi pa­da­rę nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

61 me­tų gy­dy­to­jas K. Dai­nius kal­ti­na­mas už me­di­ci­ni­nę kon­sul­ta­ci­ją iš pa­cien­tų paė­męs ky­šį – du kar­tus po 20 eu­rų. Vie­ną kar­tą kal­ti­na­ma­sis paė­mė ne dau­giau nei 20 eu­rų už me­di­ci­ni­nę kon­sul­ta­ci­ją, ku­ri bu­vo rei­ka­lin­ga dėl pa­cien­to dar­bin­gu­mo ly­gio ver­ti­ni­mo. Du gy­dy­to­jo K. Dai­niaus pa­cien­tai (66 me­tų V. Z ir 40 me­tų I. A.) šio­je by­lo­je taip pat yra kal­ti­na­mie­ji.

Ki­to gy­dy­to­jo by­la iš­skir­ta

Ki­ti trys as­me­nys (V. B., S. Š. ir S. K.) kal­ti­na­mi ky­šius da­vę ki­tam gy­dy­to­jui Egi­di­jui Jan­kaus­kui, ku­rio at­žvil­giu by­la iš­skir­ta.

61 me­tų V. Ba­ra­naus­kas, praei­ty­je ti­tu­luo­tas Šiau­lių Prin­cu ir pri­skir­tas nu­si­kals­ta­mai gru­puo­tei, kal­ti­na­mas da­vęs ne­nus­ta­ty­tos ver­tės ky­šį už tai, kad gy­dy­to­jas E. Jan­kaus­kas iš­duo­tų lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir pa­ruoš­tų do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus siun­čiant į Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bą.

55 m. kal­ti­na­ma­sis S. Š. ta­rė­si su gy­dy­to­ju E. Jan­kaus­ku, pra­šy­da­mas pra­dė­ti ruoš­ti jo su­tuok­ti­nės me­di­ci­ni­nius do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus siun­čiant į Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bą dar­bin­gu­mo ly­giui nu­sta­ty­ti. Kal­ti­na­ma­sis su­si­ta­rė duo­ti 600 eu­rų ky­šį.

78 me­tų kal­ti­na­ma­sis S. K. kal­ti­na­mas gy­dy­to­jo pa­pir­ki­mu ir su­kčia­vi­mu. Kal­ti­na­ma­sis, su­ži­no­jęs, kad jam nu­sta­ty­ti spe­cia­lie­ji po­rei­kiai da­vė 50 eu­rų ky­šį gy­dy­to­jui E. Jan­kaus­kui už tai, kad jis ži­no­da­mas, kad kal­ti­na­ma­jam S. K. ne­bu­vo nu­sta­ty­ti spe­cia­lie­ji po­rei­kiai ir svei­ka­ta ne­pab­lo­gė­ju­si, su­klas­to­jo siun­ti­mą į Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bą, to­dėl kal­ti­na­ma­jam ne­pag­rįs­tai bu­vo iš­mo­kė­ti 1 323,56 eu­ro.

Ki­tas teis­mo po­sė­dis nu­ma­ty­tas spa­lio 24 die­ną.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kal­ti­na­muo­ju dėl gy­dy­to­jo pa­pir­ki­mo kal­ti­na­mam Vla­dui Ba­ra­naus­kui ne­pa­vy­ko nu­ša­lin­ti by­lą nag­ri­nė­jan­tį tei­sė­ją.

Komentarai

as    Sek, 2019-09-29 / 22:07
ir kiek tokiu kysininku esama...*** reiketu i kalejima sodint uz baltu bilietu dalijima uz pinigus sveikiems
Ramus    Pen, 2019-10-04 / 08:28
Jaunystėje buvo labai stiprus sportininkas, ypač futbole. Ir Antonovas buvo sportininkas, tik va okupacija buvo, nepadarė karjeros.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.