Au­to­mo­bi­lis su­sto­jo ant šo­no

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Tik lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo dė­ka per šią ava­ri­ją vai­ruo­to­ja ne­su­ža­lo­ta.

Šiau­liuo­se, Til­žės gat­vė­je, vos prieš ke­lias die­nas ga­vu­si vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą 31 me­tų mo­te­ris už­si­žiū­rė­ju­si į šo­ną ne­su­val­dė vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio "Vol­vo XC90", at­si­tren­kė į pa­ke­lės me­dį ir nuo smū­gio ap­vir­to ant šo­no.

Vai­ruo­to­ja ne­su­ža­lo­ta.