Vaikų reumatologė tikisi pakeisti požiūrį į ligą

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Pir­mą­ją dar­bo die­ną vi­zi­to pos gy­dy­to­ją lau­kė 13 pa­cien­tų. Vai­kų reu­ma­to­lo­gė Arū­nė Ra­ma­naus­kie­nė vi­lia­si rea­lių po­ky­čių gy­dant vai­kų reu­ma­ti­nes li­gas.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Vai­kų kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­ko­je pra­dė­jo dirb­ti vai­kų reu­ma­to­lo­gė Arū­nė Ra­ma­naus­kie­nė. Me­di­kė ti­ki­si, kad šei­mos gy­dy­to­jai bei įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai, diag­no­zuo­da­mi li­gą, daž­niau pa­gal­vos ir apie reu­ma­ti­nes li­gas.

Vai­kų reu­ma­to­lo­gi­ja Lie­tu­vo­je – jau­na me­di­ci­nos kryp­tis

Kur­šė­nuo­se (Šiau­lių r.) gi­mu­si ir au­gu­si Arū­nė me­di­ci­ną pa­si­rin­ko sek­da­ma ma­mos, šei­mos gy­dy­to­jos Ri­mos Kat­kie­nės, dir­ban­čios su vai­kais ir su suau­gu­siais Kur­šė­nų po­lik­li­ni­ko­je, pė­do­mis.

Įs­to­ju­si į Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą ne­gal­vo­jo, kad bus vai­kų gy­dy­to­ja. Bū­si­mą­ją gy­dy­to­ją do­mi­no suau­gu­sių­jų reu­ma­ti­nės li­gos, pa­žei­džian­čios są­na­rius, kau­lus, tad ir gal­vo­jo re­zi­den­tū­ro­je gi­lin­tis į šią sri­tį.

Pla­nus ko­re­ga­vo gy­ve­ni­mas. Penk­ta­me kur­se Arū­nė pa­gal "Eras­mus" pro­gra­mą iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Če­ki­ją. "Mo­ky­ma­sis šio­je ša­ly­je pa­kei­tė ma­no mąs­ty­mą ir aš su­pra­tau, kad no­riu bū­ti tik vai­kų gy­dy­to­ja", – pri­si­me­na Arū­nė.

"Šio­se ša­ly­je ypač di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas vai­kams, pe­diat­ri­ja yra pen­ke­tu­ke po­pu­lia­riau­sių me­di­ci­nos spe­cia­ly­bių", – pa­sa­ko­jo vai­kų reu­ma­to­lo­gė.

Po­pu­lia­riau­sios reu­ma­ti­nės li­gos yra der­ma­to­mio­zi­tas, skle­ro­der­mi­ja, sis­te­mi­nė rau­do­no­ji vilk­li­gė, art­ri­tai. Ta­čiau per vie­ne­rius me­tus moks­li­nin­kai iden­ti­fi­ka­vo net 17 nau­jų ge­nų, su­ke­lian­čių reu­ma­ti­nes li­gas.

Lie­tu­vo­je vai­kų reu­ma­to­lo­gi­ja – są­ly­gi­nai jau­na me­di­ci­nos sri­tis. Tik 2014 me­tais ši spe­cia­ly­bė įtrauk­ta į Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to re­zi­den­tū­ros mo­ky­mo pro­gra­mą. Arū­nė Ra­ma­naus­kie­nė 2013 me­tais bai­gė vai­kų re­zi­den­tū­rą, tad vai­kų reu­ma­to­lo­gi­jos ži­nių sė­mė­si sta­žuo­tė­je Ita­li­jo­je.

Di­džiu­lį įspū­dį pa­da­rė Gia­ni­na Gas­li­ni moks­li­nia­me ins­ti­tu­te įkur­tas tar­si vai­kų gy­dy­mo mies­tas. Įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai dir­ba vie­na­me pa­sta­te, tad la­bai pa­to­gu, kai li­gai diag­no­zuo­ti rei­kia ne vie­nos spe­cia­ly­bės kon­sul­tan­to. Taip pat cent­re dir­ba so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ku­rie rū­pi­na­si, kad spe­cia­liu trans­por­tu vai­kai į cent­rą bū­tų at­ve­ža­mi iš vi­sos Ita­li­jos

Šiau­liuo­se taip pat rei­ka­lin­ga mul­ti­dis­cip­li­ni­nė ko­man­da, ku­rio­je tu­ri dirb­ti in­fek­to­lo­gas, imu­no­lo­gas, rea­bi­li­to­lo­gas, or­to­pe­das, ne­fro­lo­gas, der­ma­to­lo­gas, neu­ro­lo­gas, ge­ne­ti­kas ir net so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Dau­ge­lio šių spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos ga­li pri­reik­ti, kol diag­no­zuo­ja­ma reu­ma­ti­nė li­ga, ku­rių įvai­ro­vė la­bai di­de­lė.

Li­gos diag­nos­ti­ka to­bu­lė­ja sep­tyn­my­liais žings­niais. Po­pu­lia­riau­sios reu­ma­ti­nės li­gos yra der­ma­to­mio­zi­tas, skle­ro­der­mi­ja, sis­te­mi­nė rau­do­no­ji vilk­li­gė, art­ri­tai. Ta­čiau per vie­ne­rius me­tus moks­li­nin­kai iden­ti­fi­ka­vo net 17 nau­jų ge­nų, su­ke­lian­čių reu­ma­ti­nes li­gas.

Vai­kų reu­ma­to­lo­gė A. Ra­ma­naus­kie­nė pa­si­ren­gu­si skai­ty­ti pa­skai­tas ir šei­mos gy­dy­to­jams, ir mul­ti­dis­cip­li­ni­nė­je ko­man­do­je dir­ban­tiems spe­cia­lis­tams apie reu­ma­ti­nių li­gų po­žy­mius, ku­riems esant reik­tų pa­gal­vo­ti ir apie šią li­gą bei pa­cien­tui ra­šy­ti siun­ti­mą pas vai­kų reu­ma­to­lo­gą.

Ag­re­sy­vus gy­dy­mas – ke­lias į sėk­mę

Reu­ma­ti­nės są­na­rių ir kau­lų li­gos neat­sie­ja­mos nuo skaus­mo. Tai pui­kiai ži­nan­čiam vai­kų reu­ma­to­lo­gui ne­leng­va skir­ti ju­dė­ji­mą, mankš­tas, ku­rios yra bū­ti­nos ser­gan­čiam vai­kui kaip gy­dy­mo da­lis.

"Pas mus gy­dant reu­ma­ti­nes li­gas dar per ma­žas dė­me­sys ski­ria­mas rea­bi­li­ta­ci­jai", – ap­gai­les­tau­ja vai­kų reu­ma­to­lo­gė, pa­si­ry­žu­si keis­ti šį po­žiū­rį.

"Ma­no bu­vi­mas su­trum­pins at­stu­mą iki gy­dy­to­jo, su­ma­žins ke­lio­nes dėl pro­ce­dū­ros ar bio­lo­gi­nių vais­tų te­ra­pi­jos, trun­kan­čios vos va­lan­dą", – sa­ko gy­dy­to­ja. Ne­sant vai­kų reu­ma­to­lo­go, vai­kams ir jų tė­ve­liams dėl diag­no­zės ar pro­ce­dū­rų tek­da­vo vyk­ti į Vil­nių ar Kau­ną.

Me­di­ci­nos sta­tis­ti­kai tei­gia, jog ša­ly­je yra apie 10 tūks­tan­čių vai­kų, ser­gan­čių reu­ma­ti­nė­mis li­go­mis. Vai­kų reu­ma­to­lo­gei ap­mau­du, kad šios li­gos daž­niai diag­no­zuo­ja­mos jau pa­žen­gu­sios, nes vai­kui, pra­dė­ju­siam lan­ky­ti ir sirg­ti per­ša­li­mo li­go­mis, re­tai pa­gal­vo­ja­ma apie ga­li­my­bę sirg­ti reu­ma­ti­ne li­ga.

Šei­mos gy­dy­to­jai lin­kę gy­dy­ti vai­ką dėl per­ša­li­mo li­gos, nors karš­čia­vi­mas trun­ka ir per­ne­lyg il­gai. Apie reu­ma­ti­nes li­gas daž­nas ne­pa­gal­vo­ja ir ta­da, kai vai­ką var­gi­na neaiš­kus bė­ri­mas, karš­čia­vi­mas, el­ge­sio po­ky­čiai – vai­kas tam­pa pik­tes­nis, irz­les­nis, ne­pa­ten­kin­tas, liūd­nes­nis nei įpras­tai.

Bū­na ir taip, kad tė­ve­lius ten­ka įti­kin­ti, jog vai­kas ne­ser­ga reu­ma­ti­ne li­ga, nors jis skun­džia­si są­na­rių, ko­jų skaus­mais. Paaug­liams, au­gant or­ga­niz­mui, re­tai iš­ven­gia­mi šie po­jū­čiai. Ten­ka aiš­kin­ti, kad vai­kas tuos skaus­mus išaugs.

Komentarai

Edita    Ket, 2020-02-06 / 21:56
Labai rūpestinga,atsakinga,nuoširdi,empatiška jauna gydytoja.Puiki ,perspektyvi specialistė!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.