Vaikų konsultacijų poliklinikoje konsultuos ir vaikų infektologė

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Zi­ta Ta­ma­šaus­kai­tė nuo šiol kon­sul­tuo­ja ir gy­do vai­kus dėl in­fek­ci­nių su­si­rgi­mų.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų kon­sul­ta­ci­jos po­lik­li­ni­ko­je pra­dė­jo dirb­ti gy­dy­to­ja vai­kų in­fek­to­lo­gė. Iki šiol to­kio spe­cia­lis­to li­go­ni­nė­je ne­bu­vo.

Sun­kios būk­lės pa­cien­tai dėl ūmios in­fek­ci­nės li­gos gy­do­mi Vai­kų li­gų sky­riu­je, ne­sun­kiai ser­gan­tys vai­kai kon­sul­tuo­ja­mi vai­kų sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je ar po­lik­li­ni­ko­je. Esant rei­ka­lui pe­diat­rai kon­sul­tuo­ja­si su ko­le­go­mis suau­gu­sių in­fek­to­lo­gais. Pa­sak Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos va­do­vo pa­va­duo­to­jos dr. Mar­ga­ri­tos Va­lū­nie­nės, ne vi­sus pa­cien­tus, ku­riems įta­ria­ma in­fek­ci­nė li­ga, rei­kia gy­dy­ti sta­cio­na­re, ta­čiau iki šiol kli­ni­ko­je ne­bu­vo spe­cia­lis­to, ga­lin­čio diag­no­zuo­ti in­fek­ci­nes li­gas ir jas gy­dy­ti am­bu­la­to­riš­kai.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro spren­di­mu at­nau­jin­ta vai­kų in­fek­ci­nių li­gų gy­dy­to­jo pro­fe­si­nė kva­li­fi­ka­ci­ja ir nu­spręs­tą, jog šio dar­bo ga­li im­tis vai­kų li­gų gy­dy­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tys spe­cia­lis­tai. Vai­kų li­gų kli­ni­kos Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­ko­je šio dar­bo ėmė­si vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Zi­ta Ta­ma­šaus­kai­tė.

25-erius me­tus dir­ban­ti Vai­kų li­gų kli­ni­ko­je, šiuo me­tu – Vai­kų priė­mi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je, gy­dy­to­ja yra su­kau­pu­si la­bai di­de­lę kli­ni­ki­nę pa­tir­tį, ne kar­tą sta­ža­vo­si Vil­niaus ir Kau­no uni­ver­si­te­ti­nių li­go­ni­nių vai­kų pro­fi­lio sky­riuo­se.

Iki šiol kli­ni­ko­je žar­ny­no in­fek­ci­jos bū­da­vo gy­do­mos tik sta­cio­na­re. Nuo šiol Vai­kų kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­ko­je dir­ban­ti vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Z. Ta­ma­šaus­kai­tė kon­sul­tuos bei am­bu­la­to­riš­kai gy­dys ir lė­ti­nė­mis bei ūmio­mis vai­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis ser­gan­čius vai­kus ir paaug­lius iki 18 me­tų.

Pa­sak gy­dy­to­jos, Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je su­da­ry­tos pui­kios ga­li­my­bės diag­no­zuo­ti bei iden­ti­fi­kuo­ti įvai­rius li­gų su­kė­lė­jus. Daž­niau­siai diag­no­zuo­ja­mos vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos, tarp ku­rių ga­li bū­ti ir žmo­gaus imu­no­de­fi­ci­to vi­ru­sas (ŽIV) bak­te­ri­nės žar­ny­no in­fek­ci­jos, pa­ra­zi­ti­nės li­gos (tok­sop­laz­mo­zė, tok­so­ka­ro­zė), hel­men­to­zės, er­kių pla­ti­na­mos li­gos (Lai­mo li­ga ar er­ki­nis en­ce­fa­li­tas), kai ku­rios re­tos įgim­tos in­fek­ci­nės li­gos.

Ne­ma­žą vai­kų in­fek­to­lo­go dar­bo da­lį su­da­ro di­fe­ren­ci­nė diag­nos­ti­ka tarp įvai­rių in­fek­ci­nių su­si­rgi­mų ir ki­tų ga­li­mų so­ma­ti­nių li­gų. Ypa­tin­go dė­me­sio ir kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­lau­ja vai­kai, ku­riems yra už­si­tę­sęs ne­žy­mus karš­čia­vi­mas (su­bfeb­ri­li tem­pe­tar­tū­ra). To­kiu at­ve­ju ma­ža­jam pa­cien­tui rei­kia at­lik­ti la­bai daug la­bo­ra­to­ri­nių ir inst­ru­men­ti­nių ty­ri­mų, at­mes­ti ga­li­mas daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias in­fek­ci­nes li­gas, ūmų on­ko­he­ma­to­lo­gi­nį su­si­rgi­mą, lė­ti­nes žar­ny­no nein­fek­ci­nes li­gas, ūmias reu­ma­ti­nes li­gas. Vai­kų in­fek­to­lo­gas tu­ri dirb­ti mul­ti­dis­cip­li­ni­nė­je ko­man­do­je drau­ge su vai­kų he­ma­to­lo­gu, vai­kų reu­ma­to­lo­gu, vai­kų gast­roen­te­ro­lo­gu ir kt. spe­cia­lis­tais.

Bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jai ar ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tai, įta­rę vai­kui in­fek­ci­nį su­si­rgi­mą, už­si­tę­su­sį be aiš­kios prie­žas­ties karš­čia­vi­mą, ga­li siųs­ti vai­kų in­fek­to­lo­go kon­sul­ta­ci­jai.

Taip pat nu­ma­ty­ta, kad gy­dy­to­jas tai­ko in­fek­ci­jų kont­ro­lės prie­mo­nes, pro­fi­lak­ti­nes prie­mo­nes po kon­tak­to su žmo­gu­mi, ser­gan­čiu ypač pa­vo­jin­ga in­fek­ci­ne li­ga, die­gia vai­kams, jų tė­vams svei­kos gy­ven­se­nos idė­jas, li­gų pro­fi­lak­ti­kos ži­nias.

Re­gist­ruo­tis pas vai­kų in­fek­to­lo­gą ga­li­ma Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų kon­sul­ta­ci­jos po­lik­li­ni­kos re­gist­ra­tū­ro­je, te­le­fo­nais (8 41) 524 911, (8 41) 525 681 ar­ba išanks­ti­ne pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ja in­ter­ne­tu www.ser­gu.lt.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.