Pristatyta knyga apie autizmą

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta Ag­nės Gus­tės kny­ga "AU­TIZ­MAS: 365 ki­to­kios die­nos".
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ma­žo­jo­je sa­lė­je Ag­nė Gus­tė pri­sta­tė kny­gą "AU­TIZ­MAS: 365 ki­to­kios die­nos".

A. Gus­tė gi­mė ir užau­go Ma­ri­jam­po­lė­je. Bai­gu­si vo­kie­čių fi­lo­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro stu­di­jas iš­vy­ko pa­dir­bė­ti į Ai­ri­ją, ti­kė­jo­si pra­dė­ti kar­je­rą pa­gal įgy­tą ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vers­lo ir vers­lo va­dy­bos spe­cia­ly­bę. Ai­ri­jo­je su vy­ru su­si­lau­kė sū­naus Li­no. Nuo ta­da sva­jo­nes apie kar­je­rą te­ko ati­dė­ti.

Dis­ku­si­jo­je bib­lio­te­ko­je kar­tu su A. Gus­te da­ly­va­vo Ing­ri­da Ju­re­vi­čiū­tė, taip pat au­gi­nan­ti au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą tu­rin­čią at­ža­lą.

Mo­te­rys da­li­jo­si auk­lė­ji­mo ir kas­die­nių pro­ble­mų pa­vyz­džiais, kal­bė­jo, su ko­kiais sun­ku­mais su­si­du­ria au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą tu­rin­čius vai­kus au­gi­nan­tys tė­vai.

Kny­gos pri­sta­ty­mo me­tu bib­lio­te­ka or­ga­ni­za­vo sen­so­ri­nių skai­ty­mų edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus vai­kams, tu­rin­tiems au­tiz­mo spekt­ro bei ki­tų kal­bos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos su­tri­ki­mų.