Policijos prevencinis projektas sulaukė populiarumo

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nų mes­tas iš­šū­kis "Ne ža­lin­gai, o nau­din­gai", ku­rio tiks­las – pa­ro­dy­ti, kad lai­ką tu­ri­nin­gai ga­li­ma pra­leis­ti ir be ža­lin­gų veik­lų, su­lau­kė iš­skir­ti­nio po­pu­lia­ru­mo.
Prieš ke­le­tą die­nų bai­gė­si Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nų gru­pės gy­ven­to­jams mes­tas iš­šū­kis "Ne ža­lin­gai, o nau­din­gai", skir­tas pre­ven­ci­jai prieš ža­lin­gus įpro­čius.

Šia­me iš­šū­ky­je ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tys, ku­rie tu­rė­jo tie­siog nu­fil­muo­ti vi­deofil­mu­ką iki 30 se­kun­džių truk­mės, kaip jie nau­din­gai, o ne ža­lin­gai lei­džia lais­va­lai­kį, taip kvies­da­mi prie jų pri­si­jung­ti ir ki­tus.

Rug­sė­jo 23-iąją dau­giau­siai pa­tik­tu­kų ("li­ke"), pa­si­da­li­ni­mų ar vi­deoper­žiū­rų su­lau­kę fil­mu­kų kū­rė­jai bu­vo pa­kvies­ti į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą, kur ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pa­dė­ko­jo da­ly­viams už ge­ro pa­vyz­džio sklei­di­mą ki­tiems ir ap­do­va­no­jo pri­zi­nin­kus.

Tarp ge­riau­sių­jų pa­te­ko Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Emi­li­ja Aman­tai­tė, Jo­nas Bu­ta­vi­čius, Val­das Paš­ke­vi­čius ir Jus­tas Ja­kub­ka. Jiems bu­vo įteik­ti pui­kūs pri­zai ir pa­dė­kos už da­ly­va­vi­mą ir ge­rą pa­vyz­dį ki­tiems.

"Esa­me be ga­lo lai­min­gi su­lau­kę to­kio šio iš­šū­kio po­pu­lia­ru­mo, net ne­si­ti­kė­jo­me su­lauk­ti tiek dė­me­sio, gi šiais lai­kais su­do­min­ti žmo­nes yra la­bai sun­ku, - sa­kė or­ga­ni­za­to­riai.

Dėl to­kio ak­ty­vu­mo or­ga­ni­za­to­riai nu­spren­dė iš­skir­ti dvi nu­ga­lė­to­jų am­žiaus gru­pes.

Vai­kų gru­pės nu­ga­lė­to­jos, di­de­lį ato­trū­kį nuo vi­sų ki­tų da­ly­vių tu­rė­ju­sios Lė­ja ir Jo­nė Jak­vai­čiū­tės bu­vo ap­do­va­no­tos iš­ma­niai­siais laik­ro­du­kais. Suau­gu­sių­jų gru­pės nu­ga­lė­to­jais ta­po Dai­nius ir Jus­ti­na Vyš­niaus­kai, jiems ati­te­ko pa­grin­di­nis pri­zas – elekt­ri­nis pa­spir­tu­kas.

Po ap­do­va­no­ji­mų ir jau­kios po­pie­tės su ge­ne­ra­li­niu po­li­ci­jos ko­mi­sa­ru iš­šū­kio da­ly­viai iš ar­čiau su­si­pa­ži­no su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bu, ap­si­lan­kė po­li­ci­jos mu­zie­ju­je, da­li­no­si sa­vo įspū­džiais ir ge­rą­ja pa­tir­ti­mi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos