Paminėta vagysčių prevencijos diena

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gy­ven­to­jų daik­tai pa­žy­mė­ti spe­cia­liu po­li­ci­jos nau­do­ja­mu gra­ve­riu – tai ap­sau­ga nuo va­gių.

Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su po­li­ci­jos rė­mė­jais ir so­cia­li­niais par­tne­riais vyk­dė pre­ven­ci­nę gy­ven­to­jų daik­tų žy­mė­ji­mo ak­ci­ją.

Gra­ve­riu pa­žy­mė­ta ir po­li­ci­jo­je užre­gist­ruo­ta 15 daik­tų, jų sa­vi­nin­kams ak­cen­tuo­ta sa­vi­sau­gos svar­ba.

Jau­nie­ji pa­gal­bi­nin­kai Pak­ruo­jo mies­to gat­vė­se su­tik­tiems eis­mo da­ly­viams, ap­lan­ky­tų so­cia­li­nių par­tne­rių (įmo­nių, įstai­gų) dar­buo­to­jams iš­da­li­jo per 150 at­min­ti­nių, įspė­jan­čių – ne­su­da­ry­ti są­ly­gų va­gims, sau­go­ti sa­vo na­mų tur­tą nuo įsi­lau­žė­lių.

Komentarai

kike    Šeš, 2019-06-22 / 14:00
Juokdariai. Vagis prieš vogdamas apžiūri dviratį, ar nėra pažymėtas, a ne...
chi    Sek, 2019-06-23 / 11:29
teisingai, vagis nežiūrės ar dviratis žymėtas ar ne, bet kada jį pavogs savininkas laisvai atpažins. daiktas žymimas ne vagiui, o šeimininkui.
kike    Pir, 2019-06-24 / 05:33
Ar nuo to mažėja vagysčių, va kur klausimas. Policininkai įmituoja darbą, ne daugiau.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.