Eilės – dėl medikų stokos ir pacientų gausos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­cien­tai skun­džia­si, kad pri­si­re­gist­ruo­ti pas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­kus su­dė­tin­ga ir in­ter­ne­tu, ir re­gist­ra­tū­ro­je.
"Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ja su­lau­kė ne vie­no šiau­lie­čių skun­do, jog la­bai su­dė­tin­ga pa­tek­ti pas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­kus. Ko­dėl?

Ne­ga­li pa­tek­ti pas on­ko­lo­gą

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pa­sa­ko­jo, jog pa­gal pre­ven­ci­nę pro­gra­mą jai bu­vo at­lik­ta ma­mog­ra­ma, ku­rios taip pat il­go­kai te­ko lauk­ti. Šei­mos gy­dy­to­ja, pa­ma­čiu­si, kad yra pa­ki­ti­mų, mo­te­riai pa­ra­šė siun­ti­mą re­gist­ruo­tis pas on­ko­lo­gus.

Anks­čiau mo­te­ris ne kar­tą yra lan­kiu­sis Šiau­lių On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je, ir di­des­nių pro­ble­mų pri­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­tu sis­te­mo­je "Ser­gu.lt" ne­kil­da­vo, nors vi­zi­to ir tek­da­vo pa­lauk­ti ke­lias sa­vai­tes. Šį kar­tą mo­te­ris be­veik mė­ne­sį ban­dė pri­si­re­gist­ruo­ti pas on­ko­lo­gus in­ter­ne­tu, ta­čiau ties gy­dy­to­jų pa­var­dė­mis ra­šo­ma ar­ba "Šiuo me­tu pa­cien­tų ne­prii­ma", ar­ba "0 Re­zer­vuo­ti".

Kai ne­pa­vy­ko pri­si­re­gist­ruo­ti in­ter­ne­tu, mo­te­ris skam­bi­no į On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos re­gist­ra­tū­rą, bet ten iš­gir­do, kad ta­lo­nų nė­ra ir lie­pė skam­bin­ti kiek­vie­ną die­ną – gal at­si­ras.

Ta­lo­nas – po tri­jų mė­ne­sių

Sun­ku pri­si­re­gist­ruo­ti ir pas odos gy­dy­to­jus. Į re­dak­ci­ją užė­jęs vy­ras pa­sa­ko­jo, kad jo 80-me­tei sun­kiai vaikš­tan­čiai ma­mai ant ko­jų at­si­ra­do keis­tos žaiz­dos. Jas ap­žiū­rė­ju­si šei­mos gy­dy­to­ja pa­ra­šė siun­ti­mą pas odos gy­dy­to­ją, o pas spe­cia­lis­tę ta­lo­ną pa­vy­ko gau­ti tik lie­pos mė­ne­siui.

"Per tiek lai­ko ir nu­mir­ti ga­li­ma! Ma­mai da­bar rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, o re­gist­ra­tū­ro­je pa­sa­kė, kad nie­kuo ne­ga­li pa­dė­ti, nes daug pa­cien­tų, la­bai di­de­lės ei­lės. Pa­ta­rė skam­bin­ti kas­dien, gal at­si­ras koks tar­pe­lis", – pa­sa­ko­jo vy­ras.

Trūks­ta gy­dy­to­jų

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­ci­nos di­rek­to­rė Vai­va Makš­tu­tie­nė sa­ko, jog On­ko­lo­gi­jos pa­slau­gų tei­ki­mą te­ko ko­re­guo­ti bū­tent dėl gy­dy­to­jų trū­ku­mo.

Pa­sak gy­dy­to­jos, pa­cien­tams, ku­riems įta­ria­mas on­ko­lo­gi­nis su­si­rgi­mas, rei­kia kreip­tis pas ati­tin­ka­mo pro­fi­lio gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą. Jis, at­li­kęs ir įver­ti­nęs rei­kia­mus ty­ri­mus, esant in­di­ka­ci­joms, nu­kreips į mul­ti­dis­cip­li­ni­nę ko­mi­si­ją ar gy­dy­to­jui on­ko­lo­gui dėl gy­dy­mo pa­sky­ri­mo.

"Dėl pa­ki­ti­mų krū­ty­se ga­li­ma re­gist­ruo­tis On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je pas gy­dy­to­ją gi­ne­ko­lo­gę, ji pa­skirs vi­sus rei­kia­mus ty­ri­mus, nu­kreips gy­dy­mui. Ei­lių pas ją nė­ra", – ti­ki­no V. Makš­tu­tie­nė.

Gy­dy­to­jai chi­rur­gai kon­sul­tuo­ja ne tik On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je, bet ir Am­bu­la­to­ri­nės chi­rur­gi­jos cent­re (Ku­dir­kos g. 99).

"Spe­cia­lis­tų trū­ku­mo pro­ble­mą li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja sie­kia spręs­ti pri­trauk­da­ma jau­nus spe­cia­lis­tus iš abie­jų uni­ver­si­te­tų. Be to, šiuo me­tu Šiau­lių li­go­ni­nė­je ren­gia­ma nau­ja tvar­ka dėl on­ko­lo­gi­nių li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo, taip va­di­na­mi "ža­li ko­ri­do­riai", ku­rią pla­nuo­ja­me pa­tvir­tin­ti iki bir­že­lio 1 die­nos", – sa­kė V. Makš­tu­tie­nė.

Pa­dau­gė­jo pa­cien­tų

Re­da Vait­ke­vi­čiū­tė-Ma­cai­tie­nė, Odos ir ve­ne­ros li­gų cent­ro gy­dy­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti cent­ro va­do­vo pa­rei­gas, sa­ko, kad ei­lės pas odos gy­dy­to­jus pa­di­dė­jo vie­nai gy­dy­to­jai su­si­ma­ži­nus dar­bo krū­vį iki pu­sės eta­to.

"Šiuo me­tu trys gy­dy­to­jai, dirb­da­mi 2,5 eta­to, ap­tar­nau­ja ne tik Šiau­lių mies­tą, ta­čiau krei­pia­si žmo­nės ir iš Kel­mės, Tel­šių, Ma­žei­kių ir Jo­niš­kio mies­tų bei ra­jo­nų", – krū­vius įvar­di­ja R. Vait­ke­vi­čiū­tė-Ma­cai­tie­nė.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, re­gist­ra­ci­ja vyks­ta nuo­lat, tik rei­kia pa­lauk­ti ei­lės. Šiuo me­tu pra­de­da­ma re­gist­ra­ci­ja lie­pos mė­ne­siui.

"Ei­lių pro­ble­mą di­di­na ir ga­li­my­bė kreip­tis be šei­mos gy­dy­to­jų siun­ti­mų, o pa­tir­tis ro­do, kad di­de­lės da­lies pa­cien­tų pro­ble­mas ga­lė­tų iš­spręs­ti ir šei­mos gy­dy­to­jai", – sa­ko gy­dy­to­ja ir pa­ta­ria pir­miau­siai kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­jus.

Komentarai

Urtė    Ant, 2019-06-11 / 13:37
Aš šiauliuose einu į privačią kliniką, nematau bėdos eilėse ar gydyme, laukime. Manau didesnės problemos kyla valstybinėse įstaigose, niekas nenori dirbti su tokiais krūvias ir nepatenkintais klientais. Mano bokšto klinikoj nebūna jokių niūrių veidų, visi visada pasiruošę padėti https://www.sbklinika.lt/paslaugos/specialistu-konsultacijos/neurologai/

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos