Be­si­lau­kian­ti mo­te­ris pa­si­ju­to ap­gau­ta ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos

Dai­niaus La­bu­čio (EL­TA) asociatyvi nuo­tr.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją krei­pė­si kel­miš­kė As­ta, ku­ri pa­si­ju­to ap­gau­ta me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos. Mo­te­riai bu­vo pa­siū­ly­ta at­lik­ti vie­ną bran­giau­sių ty­ri­mų, nors toks ne tik ne­bu­vo bū­ti­nas, bet ir, ti­kė­ti­na, ga­lė­jo bū­ti ne­tiks­lus, dėl to, kad mo­te­ris lau­kia­si. La­bo­ra­to­ri­jos at­sto­vai tei­gia, kad nie­ko ne­tei­sė­to ne­pa­da­rė.

Už iš­ty­ri­mą – 350 eu­rų

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad bū­da­ma ant­rą mė­ne­sį nėš­čia, pra­dė­jo jaus­ti silp­nu­mą, nuo­var­gį. Bend­ri krau­jo ty­ri­mai, ku­riuos at­li­ko šei­mos gy­dy­to­jos siun­ti­mu, nie­ko blo­go ne­ro­dė, tad nu­spren­dė sa­va­ran­kiš­kai kreip­tis į me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ją "An­tė­ja" ir at­lik­ti iš­sa­mes­nius ty­ri­mus.

"Gal­vo­jau, gal man trūks­ta ko­kių vi­ta­mi­nų, mik­roe­le­men­tų ir ty­ri­mai tai pa­ro­dys. "An­tė­jos" slau­gy­to­ja man pa­siū­lė at­lik­ti mo­ters pro­fi­lak­ti­nį iš­ty­ri­mą, ku­ris kai­nuo­ja apie 300 eu­rų, taip pat re­ko­men­da­vo dar kaž­ko­kį ty­ri­mą, ir vis­kas kai­na­vo be­veik 350 eu­rų. Su­ti­kau, nes bu­vo la­bai ne­ra­mu dėl sa­vo būk­lės", – pa­sa­ko­ja As­ta.

Už po­ros die­nų mo­te­ris ga­vo ty­ri­mų re­zul­ta­tus ir iš­si­gan­do, ypač dėl ras­tų kiau­ši­džių vė­žio žy­me­nų.

"Skam­bi­nu į la­bo­ra­to­ri­ją, no­riu, kad paaiš­kin­tų, ką tai reiš­kia, ką man da­ry­ti, o slau­gy­to­ja sa­ko, kad ty­ri­mų at­sa­ky­mų ne­ga­li ko­men­tuo­ti, rei­kia re­gist­ruo­tis pas gy­dy­to­ją, o ta­lo­nas tik po sa­vai­tės. Per tiek lai­ko ir nu­mir­ti ga­li­ma", – sa­ko As­ta.

Be­si­lau­kian­ti mo­te­ris nuo pa­tir­to stre­so pa­si­ju­to dar blo­giau, pra­dė­jo maus­ti pil­vą, tad vy­ras nie­ko ne­lauk­da­mas nu­ve­žė žmo­ną į Kau­no kli­ni­kas. Gi­ne­ko­lo­gė, pa­žiū­rė­ju­si ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­ra­mi­no As­tą, kad vė­žio žy­me­nys dar ne įro­dy­mas, kad mo­te­ris ser­ga vė­žiu, kad šis ir ki­ti jai at­lik­ti ty­ri­mai ga­li bū­ti ne­tiks­lūs, dėl to, kad mo­te­ris lau­kia­si.

Kli­ni­kų me­di­kai, ap­žiū­rė­ję be­si­lau­kian­čią ma­mą nu­sta­tė, kad jai skys­čių sto­ka, po ke­lių la­še­li­nių mo­te­ris pa­si­ju­to daug ge­riau, din­go nuo­var­gis, grį­žo ener­gi­ja.

Ne­si­jau­čia nu­si­kal­tę

"Gi­ne­ko­lo­gė pa­sa­kė, kad man vi­sai ki­to­kių ty­ri­mų rei­kė­jo, kad la­bo­ra­to­ri­jos dar­buo­to­ja, ži­no­da­ma, jog aš lau­kiuo­si, ne­tu­rė­jo siū­ly­ti to­kių ty­ri­mų, ku­rie dėl nėš­tu­mo ga­li bū­ti ne­tiks­lūs. Pa­si­ju­tau ap­gau­ta", – sa­ko As­ta.

Ji krei­pė­si į "An­tė­jos" va­do­vus, ta­čiau at­sa­ky­mas ne­nu­džiu­gi­no, apie pi­ni­gų grą­ži­ni­mą ar­ba ne­mo­ka­mą ki­tų krau­jo ty­ri­mų at­li­ki­mą kaip kom­pen­sa­ci­ją ne­si­lei­do net į kal­bas.

"An­tė­jos" Šiau­lių pa­da­li­nio va­do­vė Do­vi­lė Jo­ku­baus­kie­nė mo­te­riai at­ra­šė: "Slau­gy­to­ja pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­jas dar­bą at­li­ko tin­ka­mai. Ap­gai­les­tau­ja­me, jei ty­ri­mo at­sa­ky­mų lau­ki­mo sta­di­jo­je jums ki­lo ne­ra­mu­mų, ta­čiau ty­ri­mus ko­men­tuo­ti, ver­tin­ti ir in­terp­re­tuo­ti ga­li tik gy­dy­to­jas. Atei­ty­je lan­kan­tis mū­sų pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­tuo­se re­ko­men­duo­ja­me prieš ren­kan­tis konk­re­čią ty­ri­mų pa­le­tę re­gist­ruo­tis kon­sul­ta­ci­jai pas gy­dy­to­ją."

Ži­no­da­ma, jog aš lau­kiuo­si, ne­tu­rė­jo siū­ly­ti to­kių ty­ri­mų, ku­rie dėl nėš­tu­mo ga­li bū­ti ne­tiks­lūs. Pa­si­ju­tau ap­gau­ta.

Į mo­ters skun­dą su­rea­ga­vo ir diag­nos­ti­nių ty­ri­mų bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­das Ge­du­tis. Ta­čiau jo at­sa­ky­mas bu­vo pa­na­šus: "Bend­ro­vė įver­ti­no tai, kad Jūs į pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­tą at­vy­ko­te jau iš anks­to nu­spren­du­si, ko­kius krau­jo ty­ri­mus no­ri­te at­lik­ti. At­lik­to vi­di­nio au­di­to me­tu ne­bu­vo nu­sta­ty­ta bend­ro­vės dar­buo­to­jos klai­dų." Ir taip pat re­ko­men­da­vo ki­tą kar­tą "prieš at­lie­kant bet ko­kius ty­ri­mus pa­si­kon­sul­tuo­ti su gy­dy­to­ju".

"Ne­si­ti­kiu at­gau­ti pi­ni­gų, bet no­riu, kad ki­tos mo­te­rys neuž­kib­tų ant to­kio kab­liu­ko, kaip aš už­ki­bau. Atei­da­ma da­ry­tis ty­ri­mų tik­rai ne­bu­vau iš anks­to nu­spren­du­si, kad da­ry­siuo­si bū­tent tą ty­ri­mą, jį, vie­ną iš bran­giau­sių ir at­seit ge­riau­sių, man pa­siū­lė ir neįs­pė­jo, kad re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ne­tiks­lūs dėl to, kad lau­kiuo­si. Jie pa­si­nau­do­jo ma­no silp­nu­mu", – ma­no As­ta.

Apie nėš­tu­mą ne­ži­no­jo?

Si­tua­ci­ją pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti la­bo­ra­to­ri­jos "An­tė­ja" ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų spe­cia­lis­tės Ie­vos Bub­ly­tės. Re­dak­ci­jai at­siųs­ta­me laiš­ke ra­šo­ma, kad "su­tei­kiant pa­slau­gą klien­tė apie nėš­tu­mą nein­for­ma­vo", ši ap­lin­ky­bė esą išaiš­kė­ju­si vė­liau, te­le­fo­ni­nio po­kal­bio su klien­te me­tu. Pri­pa­žįs­ta­ma, kad "nėš­tu­mas ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką gau­tiems ty­ri­mų re­zul­ta­tams".

Gal­būt la­bo­ra­to­ri­jos dar­buo­to­jai tu­rė­jo paaiš­kin­ti, įspė­ti, ko­kius ty­ri­mus ver­ta, o ko­kių ne­ver­ta at­lik­ti?

"Pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­tų dar­buo­to­jai (bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai) ne­tu­ri tei­sės teik­ti pa­cien­tams kon­sul­ta­ci­jų ty­ri­mų pa­si­rin­ki­mo tiks­lin­gu­mo klau­si­mais. Kon­sul­ta­ci­jas ga­li teik­ti tik gy­dy­to­jai", – į klau­si­mą at­sa­ko­ma laiš­ke.

"Slau­gy­to­jai ne­tu­ri tei­sės kiš­tis į klien­tų pa­si­rin­ki­mus ar ver­tin­ti pa­si­rink­tų ty­ri­mų tiks­lin­gu­mo. Siek­da­mi, kad tei­kia­mos pa­slau­gos bū­tų ko­ky­biš­kos ir kiek­vie­nam klien­tui pa­ren­ka­mi bū­tent jam rei­ka­lin­gi ty­ri­mai, re­ko­men­duo­ja­me rink­tis ne­mo­ka­mą gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ją prieš ty­ri­mus", – ra­šo­ma laiš­ke į klau­si­mą, ar mo­te­ris ga­li ti­kė­tis kom­pen­sa­ci­jos už tai, kad bu­vo at­lik­ti ne­tiks­lin­gi ty­ri­mai.

"Ži­no­da­ma, jog aš lau­kiuo­si, ne­tu­rė­jo siū­ly­ti to­kių ty­ri­mų, ku­rie dėl nėš­tu­mo ga­li bū­ti ne­tiks­lūs. Pa­si­ju­tau ap­gau­ta.