Sužalojimų išvengė tik vairuotojas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Da­ro­ma iš­va­da, kad ava­ri­ja įvy­ko už­mi­gus vai­ruo­to­jui.
Rugp­jū­čio 27-osios ry­tą ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, ties Bu­bių gy­ven­vie­te, blai­vus 35 me­tų Uk­rai­nos pi­lie­tis ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio "Opel Vi­va­ro", nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­si­ver­tė.

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo trys ke­lei­viai. 36 me­tų vy­rui su­ža­lo­ta gal­va, su­krės­tos sme­ge­nys, įta­ria­mas stu­bu­ro lū­ži­mas – nu­ken­tė­ju­sy­sis gy­do­mas li­go­ni­nė­je. Ki­tam ke­lei­viui 48 me­tų Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiui lū­žo rak­ti­kau­lis, su­ža­lo­ta au­sis, su­muš­ta gal­va – po me­di­kų ap­žiū­ros iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. 51 me­tų Uk­rai­nos pi­lie­tis dėl gal­vos ir kak­lo su­mu­ši­mų, plaš­ta­kos nykš­čio lū­ži­mo po me­di­kų ap­žiū­ros iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Vai­ruo­to­jas eis­mo įvy­kio me­tu ne­nu­ken­tė­jo.

Pir­mi­niais po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, ava­ri­ja įvy­ko au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui už­mi­gus.