Susidūrimas aplinkkelyje

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­lai­mė įvy­ko, kai au­to­mo­bi­lis "Opel Vect­ra" iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su čia va­žia­vu­siu "Nis­san Qash­qai".
Sek­ma­die­nį, apie 15 va­lan­dą, Šiau­lių ra­jo­ne, ap­link­ke­ly­je į Gin­kū­nus, su­si­dū­rė du leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai.

Abie­jų vai­ruo­to­jai at­si­pir­ko ne­sun­kiais su­ža­lo­ji­mais. Ta­čiau ma­ši­noms, ku­rios su­si­dū­rė, pri­reiks ne­men­ko re­mon­to.

Po su­si­dū­ri­mo į ne­lai­mės vie­tą iš­kvies­ti gel­bė­to­jai at­jung­ė aku­mu­lia­to­rius, nu­plo­vė ant ke­lio dan­gos iš­si­lie­ju­sius te­pa­lus.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, su­si­dū­rė au­to­mo­bi­liai "Nis­san Qash­qai" ir "Opel Vect­ra". 22-ejų vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas ope­lis ne­bu­vo su­val­dy­tas, to­dėl rė­žė­si į ke­lio ati­tva­rus, o pa­skui iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir at­si­tren­kė į 26 me­tų mer­gi­nos vai­ruo­ja­mą ni­sa­ną.

Į ne­lai­mės vie­tą at­vy­kę me­di­kai rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų ne­pas­te­bė­jo, vis tik eis­mo įvy­kio da­ly­vius nu­spręs­ta vež­ti į li­go­ni­nę iš­sa­mes­nei ap­žiū­rai. Vai­ruo­to­jai iš­leis­ti gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.