Per susidūrimą žuvo vairuotojas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­bu­sas ir leng­va­sis au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė, kuo­met pa­sta­ro­jo vai­ruo­to­jas iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą.
Šeš­ta­die­nio ry­tą ava­ri­ja Šiau­lių ra­jo­ne nu­si­ne­šė vie­no žmo­gaus gy­vy­bę. Dar ke­tu­ri žmo­nės bu­vo su­ža­lo­ti.

Ne­lai­mė ties Pa­ku­mul­šių kai­mu, ke­lio Šiauliai–Palanga 28-ame ki­lo­met­re įvy­ko li­kus 20 mi­nu­čių iki aš­tun­tos va­lan­dos ry­to.

49 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis "Nis­san Al­me­ra" iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su prie­šin­ga kryp­ti­mi va­žia­vu­siu ke­lei­vi­niu au­to­bu­su "Vol­vo B12B", ku­rį vai­ra­vo 58 me­tų vy­ras.

Su­si­dū­ri­mas bu­vo lem­tin­gas leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui – "Nis­san Al­me­ra" vai­ruo­to­jas mi­rė ava­ri­jos vie­to­je. Žu­vu­sio­jo kū­ną iš me­ta­lo lau­žo krū­va vir­tu­sio ir tarp me­džio bei au­to­bu­so įstri­gu­sio au­to­mo­bi­lio iš­trau­kė ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, pa­nau­do­ję hid­rau­li­nę tech­ni­ką.

Me­di­kų pri­rei­kė sep­ty­niems iš 48 au­to­bu­se va­žia­vu­sių ke­lei­vių. Kai ku­riems nu­ken­tė­ju­siems pa­gal­ba su­teik­ta vie­to­je, trys įvai­rius su­ža­lo­ji­mus pa­ty­ru­sios mo­te­ris po ap­žiū­ros li­go­ni­nė­je iš­leis­tos gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Sta­cio­na­rios pa­gal­bos pri­rei­kė tik 32 me­tų ke­lei­vei.

Tech­ni­nė pa­gal­ba pa­trau­kė au­to­mo­bi­lį ir au­to­bu­są į ša­lį. Nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies nu­šluo­tos au­to­mo­bi­lių du­že­nos.

Po­li­ci­ja dėl šios ava­ri­jos pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, jo me­tu bus aiš­ki­na­ma­si, kas nu­lė­mė, kad vai­ruo­to­jas ne­ti­kė­tai iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę juos­tą.